Co se skrývá za „tajemnem“ nauk o lásce a nehmotě (zjednodušeně o energiích)

Nauky zaobírající se láskou a nehmotou bývají někdy označovány jako tajemné. Myslíme si, že toto označení může mít následující příčiny, které jsme shrnuli do šesti bodů. Za prvé, taktní a nekonfliktní lidé vyjadřují svůj nesouhlas s těmito názory slovem „tajemný“. Ti méně taktní řeknou, že jsou to hlouposti, a ti v podstatě netaktní se dělí na dvě skupiny, které se projevují stejně a to nenávistí spojenou s cílem vykořenit tyto „tajemnosti“ všemi dostupnými prostředky. „Válka“ proti lásce a nehmotě je u první skupiny výsledkem jejího ovládání skupinou druhou, která často velmi dobře chápe osvobozující sílu poznání o lásce a nehmotě, ale současně je natolik závislá na moci, bohatství a hmotě, že tyto poznatky nedokáže přijmout a chce si svůj status vyvolených, nejlepších, mocných a bohatých udržet za každou cenu. Za druhé, domníváme se, že řada „tajemných“ učení má podobný osud jako třeba kabala, kdy ostrá kritika a snaha o likvidaci přicházely také z vlastních řad, v daném případě z židovského prostředí. Bylo tedy nezbytné jak pro zachování těchto nauk, tak pro bezpečnost jejich nositelů, vytvořit takové výrazové a komunikační prostředky, které bude velmi obtížné dešifrovat a získat tak vhodnou záminku k likvidační akci ze strany jejich odpůrců. Bohužel, tyto snahy vedly k mnohým deformacím daného učení a učinily tajemno ještě více tajemným, někdy i pro samotné autory. Za třetí, poznání není diskriminační neboli každý jednotlivec a logicky každá kultura má právo na poznání, a proto poznatky o lásce a nehmotě byly, jsou a budou implementovány do různých kultur, v různém období a různým způsobem tak, aby byly srozumitelné těm, kterým jsou určeny, a aby je jejich příjemci mohli dále rozvíjet. Tak vznikly a vznikají pro ty, kteří nemají dostatečné informace o jiných kulturách, mnohé „tajemné“ varianty poznatků o lásce a nehmotě. Má to i své výhody, protože v dnešní době jsou tyto rozmanité pohledy, díky technologickému rozvoji, přístupné komukoliv bez ohledu na to, v jaké kultuře žije, a tak zásadním způsobem přispívají k našemu hlubšímu poznávání lásky a nehmoty. Za čtvrté, další „tajemnosti“ úzce souvisejí s vysvětlením uvedeným v předchozím bodě. Mohou být totiž výsledkem přebírání poznatků o lásce a nehmotě jedné kultury kulturou druhou. Jak jejich vykladači, tak jejich příjemci, nemusí, díky zásadním kulturním a časovým odlišnostem, správně pochopit některé pojmy a následně celé myšlenky. V „západní“ civilizaci budou asi nejznámějšími příklady takového jevu buddhistické termíny „Prázdnota“, „Přirozená mysl“ nebo „Sedmibodová meditační poloha“ nazývaná též jako pozice vairóčany.

Za páté, jsou rovněž lidé, kteří se nacházejí na cestě od hmoty k nehmotě, případně také k lásce, a kteří cítí, že se věci mohou mít také jinak, ale zatím nemají potřebu nebo odvahu překročit tu pomyslnou hranici, kdy se „tajemné“ změní v jasné. A za šesté, někteří se snaží uchovat poznatky o lásce a nehmotě hlavně pro sebe. Obestírají je rouškou „tajemnosti“ a vyvolených, označují sami sebe za jejich jediné nositele a správné vykladače. Jiné názory zesměšňují, vulgarizují a snaží se omezovat jejich šíření, někdy i legislativně nebo násilím. Chtějí tak ostatním zabránit v přístupu k informacím, které by je mohli osvobodit z jejich vlivu, a současně démonizují a nechávají si jenom pro sebe ty informace, o nichž si myslí, že by skrze ně mohli získat více majetku a moci. S takovým jednáním se můžeme setkat v různých sektách a skupinách, které ovládají „guruové“ chtiví moci, peněz a slávy. Ale nejen v nich. Stejně licoměrně se chovali už komunističtí funkcionáři v samotné kolébce komunismu 20.století, v sovětském Rusku. Navenek učení o lásce a nehmotě tvrdě potlačovali, ale skrytě v plné míře využívali služeb léčitelů a jasnovidců. Dokonce za účelem dalšího využití informací o nehmotě (zjednodušeně energiích) zakládali tajná vědecká pracoviště a uskutečnili řadu tajných výzkumů. Podobně s informacemi o lásce a nehmotě nakládali a nakládají někteří představitelé katolické církve, zastánci tzv. přísně „vědeckého“ pohledu nebo „všespasujícího“ ekonomického růstu. Vše, co by mohlo generovat moc a zisk, se jim hodí a pečlivě to skrývají před ostatními. Ať se však ve vztahu k informacím o lásce a nehmotě setkáme s kterýmkoliv ze shora uvedených projevů „tajemnosti“, nechme volný průchod své lásce a rozvíjejme ji v Sobě. Odrazující nebo popuzující „tajemnost“ bude nahrazena dychtivou touhou po poznání přinášejícím více svobody, soběstačnosti a radosti ze života na individuální i společenské úrovni…

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *