Univerzální význam boje

Téměř všechny pozemské civilizace spojovaly nebo spojují boj se silnými negativními myšlenkami, emocemi a činy, s touhou pokořit druhého, vyniknout nad druhým. Tím na sebe navazovaly či navazují velmi silné energie neboli energie, které byly a jsou nad jejich síly a které pak vytvořily a tvoří podstatu všech individuálních a společenských stavů označovaných jako nesnášenlivost, válka, násilí, bída, utrpení, nemoc atd. Ani současná „vyspělá“ společnost není v tomto směru výjimkou a neumí si s těmito jevy systémově poradit. S nadsázkou by se dalo říci, že se jedná o projev společenské varianty bipolární afektivní poruchy. Nerovnováha vzbuzuje buď deprese nebo mánie. Stačí si pustit televizní zpravodajství – pouštění hrůzy nebo přehnaný optimismus v nich mají své místo jisté. Tato společnost raději „bojuje“ neboli nespolupracuje. Nerovnováha pro ni stále není podnětem k užší spolupráci, a proto jsou její řešení málo účinná a často kontraproduktivní. Zjištěné rozpory většinou nedokáže přirozeně kontrolovat a využívat. Boj totiž nevnímá jako proces velmi intenzivního společného hledání společných řešení a jejich společného uplatňování v souladu s láskou. Zatím si neuvědomuje jeho systémovou podstatu, tj. výjimečné soustředění sil a prostředků zúčastněných stran k vzájemné spolupráci na tvoření a nikoliv k vzájemnému poškozování a ničení: „Milujte své nepřátele…“ Zpravidla chce prosadit vždy, úplně a jakýmikoliv prostředky svou „pravdu“ – vyniknout, ovládnout, vyhrát. Ale to není možné, brání tomu nejméně dva z nám známých univerzálních principů. První z nich jsme v „životu člověka“ nazvali principem Spolupráce a jedinečnosti. Jedním z jeho cílů je zachování rozmanitosti, vytváření podmínek pro současnou existenci mnoha individualit různého poznání a zaměření, pro získávání poznatků a zkušeností co nejvíce způsoby najednou. Na tomto místě můžeme připomenout, že současné pojetí globalizace je v naprostém rozporu s tímto systémovým nástrojem, a proto přináší velké problémy, jichž jsme denně svědky. Tím druhým principem, který bychom chtěli zmínit, je princip Nevyrovnanosti hmoty, jehož prostřednictvím je hmota udržována v neustálé změně. Snaha „zachránit se, dobýt svět či dosáhnout pokroku“ jejím hromaděním a kontrolou skrze rozdělující boj a ignorováním nehmotných vlivů je snahou sisyfovskou.

Nepochopení těchto systémových přístupů současnou civilizací či neochota je uznat zakládají mimo jiné příčinu, proč se slovo boj nepoužívá v mnoha nám známých duchovních učeních nebo je v nich hodnoceno negativně. Jeho univerzální význam, tj. intenzivní všestranná láskyplná spolupráce jako strategická platforma řešení problémů, by mohl být neznalými neobjeven. Boj by mohl být zaměněn s násilím a s nepřirozenou soutěživostí, tj. se vzájemným porovnáváním jednotlivců jako hlavním kritériem pro jejich individuální hodnocení. Což se, bohužel, přesto stalo a stává. V duchovní oblasti mohou být velmi známými příklady takového negativního přístupu k boji jak likvidační postupy katolické církve (například inkvizice), tak zneužití islámu (například terorismus). Pochopení významu boje jako nástroje intenzivní spolupráce všech nerovnováhou dotčených a v tomto smyslu i jako jednoho z univerzálních nástrojů k dosažení a udržení lásky je proto dalším z významných úkolů, které nyní stojí před každým jednotlivcem i celým lidstvem. Přitom bychom silnou čarou podtrhli individuální úroveň řešení, bez které není možná jakákoliv společenská změna. Shora zmíněný systémový význam boje je potřeba uplatňovat v denní praxi: ve vztazích s partnery, dětmi a dalšími příbuznými, v práci, ve volném čase ale i v politice, kultuře a ekonomice. Odstraňování nesnášenlivosti, válek, násilí, bídy, utrpení, nemocí ze současného většinou nepřirozeného pojetí boje tedy považujeme za projev lásky. Musíme však vědět, co láska je. V současné době mnozí „lásku“ omezují na určitý okruh osob, věcí, prostředí, živočichů atd. a zaměňují ji s pocity vlastnictví, názorové shody, touhy po druhém a podobně. Tyto vztahy nejsou láskou, ale bez lásky se nemohou nikdy naplnit ke spokojenosti všech zúčastněných…

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *