Archiv autora: Ja

Co je přirozenost?

Přirozenost je univerzální právní, sociální, ekonomickou, zdravotní a poznávací normou. Není-li ve společnosti dostatek přirozenosti, tvoří-li ji většina s nepřirozeným chováním, nepomůže této komunitě k pokroku a hojnosti žádný „všepostihující“ zákon, žádný „sebevýkonnější“ ekonomický systém, žádný „velkokapacitní“ zdravotnický systém ani žádné „sofistikované“ technologie. To vše pak jsou jenom nedokonalé záplaty naší neznalosti, projev nedostatku naší přirozenosti na individuální i společenské úrovni. Podstatou přirozenosti je láska.

Jak mohou duchovní molekuly a meditace přinést do našich životů hojnost?

LSD, ayahusca a další látky jsou zajímavými tématy pro část vědecké komunity, která se snaží jejich účinky vysvětlit pomocí teorií založených na paradigmatu hmoty a těla, coby jediných součástí bytosti. Někteří vědci údajně hovoří o tzv. duchovních molekulách, které má vytvářet šišinka (epifýza), a to právě po požití například LSD. Celý příspěvek

Su jok, 5 prvků a Zlatý řez

Síly:

Síla homo = implozivní energie (spojuje)

Síla hetero = explozivní energie (rozděluje)

Síla neutro = řídí poměr mezi homo a hetero; u člověka tzv. myšlení a emoce neboli mysl, v józe Čakti, v jiných naukách také duše…

Síla neuto = ovládá neutro; tzv. božská podstata, v józe Čiva nebo u člověka také Já, Vyšší já, Bytostní jádro a podobně

Prvky:

Síla homo = kov a voda

Síla hetero = dřevo a oheň

Síla neutro = země; poměr mezi homo a hetero neboli neutro

Síla neuto = správný poměr mezi homo a hetero neboli správné neutro neboli tzv. správná zralost neboli u člověka zdraví neboli Zlatý řez…

Zlatý řez, spirály a elementy

Co říká o Zlatém řezu wikipedie: „Jako zlatý řez (latinsky sectio aurea) se označuje poměr o hodnotě přibližně 1,618 033 988… V umění a fotografii je pokládán za ideální proporci mezi různými délkami. Zlatý řez vznikne rozdělením úsečky na dvě části tak, že poměr větší části k menší je stejný jako poměr celé úsečky k větší části. Již nejméně od renesance využívají zlatý řez umělci ve svých dílech, zejména ve formě tzv. zlatého obdélníku, ve kterém se zlatý řez vyskytuje jako poměr stran. Celý příspěvek

Greenfest 31. 5. 2014 Liberec

Naše výrobky si můžete přijít zakoupit i na festival Greenfest, který se koná dne 31. května v Liberci, Lidové sady. Festival představí témata přírodního stavitelství, permakultury či zdravého životního stylu. Těšit se můžete na přednášky, dílny a bohatý program pro děti. Více na www.greenfest.cz, vstup zdarma

Rádi Vás přivítáme také v našem stánku, kde si budete moci prohlédnout a případně zakoupit:

V odpoledních hodinách se pak můžete zúčastnit naší přednášky nazvané:

Podělíme se s Vámi o své další univerzální poznatky o vodě a energiích, které jsou základem našich produktů.

Rodiče a děti

Lidský svět je plný lidských rodičů a dětí. Vztahy mezi nimi jsou proto naším „věčným“ lidským tématem. Vždy se nás hluboce dotýkají a přinášejí nám hluboké poučení, ať jsme jejich přímými účastníky nebo jen pozorovateli. S vazbou rodič-dítě máme všichni celoživotní osobní zkušenost – „pozitivní“ či „negativní“. Celý příspěvek

Měření vitálních energií a jejich zářičů

Máme řadu možností, jak si vylepšit své životní prostředí. Jednou z nich je vybavit svůj pozemek, byt, dům, pracovní místnost tzv. zářičem. Nejznámějším stvořeným přírodou je asi menhir a nejznámějším stvořeným současným člověkem asi bude orgonit. Někteří z nás se snaží měřit jejich účinky. Chtějí zjistit, s jakou intenzitou vyzařují vitální energie a do jaké vzdálenosti. Používají k tomu různé metody ale i jednotky. Celý příspěvek

Setkání se „zlem“

Začneme vysvětlením pojmu „přijímat zlo“. Často se snažíme jím doplňovat nebo nahrazovat termín „ovládnout zlo“. V naší společnosti totiž mívá „ovládnutí“ nádech agresivity a povyšování se. Ještě málo z nás chápe, že máme „ovládnout“ v prvé řadě sami Sebe. Proto raději píšeme, že zlo máme „přijmout-ovládnout“. Celý příspěvek

Poznámka k lásce a afirmaci

Láska je stavem rovnováhy, který se projevuje spokojeností a zdravím. Potíž je v tom, že si někdy neuvědomujeme, že každý se nacházíme v JINÉM stádiu svého JEDINEČNÉHO bytostního (duchovního) vývoje. Co někdo už může prožívat jako lásku, druhý jako rovnováhu ještě nevnímá nebo ji vidí jinak. Aby byly cesty k lásce úspěšné, musí být proto popisovány a uskutečňovány na individuální i univerzální úrovni. Musí podporovat Jedinečnost (Jednotlivce) i Jednotu (Celek). To platí rovněž pro afirmace. Celý příspěvek

Láska a nehmota (energie) ve výroku: „Blahoslaveni chudí duchem…“

Tento velmi známý a současně velmi podceňovaný Ježíšův výrok v sobě ukrývá podobně hluboký odkaz jako Jediná věta obsahující vše, co potřebujeme vědět, a vše, k čemu se máme dobrat. Samozřejmě, nic nám nespadne do náruče bez vlastního přičinění, a proto i porozumění a zavedení těchto univerzálních zákonitostí do každodenního života vyžaduje určitý čas a určité úsilí. Je naší svobodnou volbou, nakolik se jim budeme věnovat. Měli bychom ale počítat s tím, že naše výsledky na tomto poli budou podle toho vypadat. I proto existuje celá řada výkladů zmíněného Ježíšova výroku, z nichž některé se ho dokonce snaží zesměšňovat. A protože poznatků není nikdy dost, také my se pokusíme předložit pár svých myšlenek k tomuto zásadnímu tématu. Celý příspěvek

Kde hledat podstatu problémů současné matematiky

Matematika představuje jeden z nástrojů k popisu hmoty, avšak nikoliv jediný a vždy postačující. Čím více různých projevů hmoty matematická úloha zahrnuje, tím více se její matematické řešení, založené pouze na hmotném přístupu, stává hmotně náročnějším a hmotně méně srozumitelnějším. Rostou také nároky na jeho případné ověření i praktické uplatnění. Zabývá-li se matematická úloha jenom projevy hmoty, může tedy být systémově řešitelná do omezené míry, která je dána neúplným hmotným pohledem na věc. Celý příspěvek

Poznámka ke komunikaci s „druhou stranou“

S tímto „paranormálním“ jevem máme následující zkušenosti. Kromě Nadtvořivých bytostí procházejí všechny bytosti působící v Univerzu inkarnacemi. To znamená, že i komunikace s mnohými tzv. vyššími bytostmi je komunikací se zemřelými. Vždyť každá z nich už mnohokrát zemřela, prožila mnoho lidských životů jako my všichni. Celý příspěvek

Irisdiagnostika, dívání se do Slunce a slepota

Lidské tělo v sobě ukrývá mnoho příkladů a návodů ukazujících člověku cestu k univerzálnímu poznání. V souladu s výrokem: „Jak nahoře, tak dole…“ obsahuje komplexní popis zákonitostí našeho bytí. Dá se říci, že je pro nás „příruční“ encyklopedií univerzálního poznání a současně „příručním“ ale velmi sofistikovaným výzkumným pracovištěm. Celý příspěvek

Možná úskalí Breussovy metody

Breussova metoda (BM) se stává předmětem neustále rostoucího zájmu. Jedná se o velmi účinnou ale i náročnou léčebnou metodu. Přitom zdůrazňujeme jak slovo léčebnou, tak slovo náročnou. Bohužel, mnoho lidí ji takto nevnímá. Považují ji jenom za jakousi x-denní dietní-stravovací kúru ze zeleninových šťáv a její použití zlehčují-konzumují. Celý příspěvek

Dopis „věřícímu“

Dopis Tobě: …děkujeme za všechny materiály. Prostudovali jsme také Tvé poznámky a otázky, které k nim byly přiloženy. Tentokrát se nebudeme vyjadřovat k jednotlivostem, ale předložíme Ti svůj názor souhrnně. Prosím, ber ho jako náš subjektivní pohled a toliko snahu přispět. Myslíme si tedy, že se neustále dotýkáš dvou témat: Celý příspěvek

Co můžeme říci k vystupování z těla

Dočasné a vědomé vystupování z těla (viz sekce Východiska, stránka Zázraky se dějí, obrázky Komunikační model Tvořivého ducha-člověka…) někteří označují také jako vymístění, vybavení, exteriorizace, astrální cestování atd. Jako vše v lidském životě i vymístění je zkouškou daného jedince, jak s touto dovedností naloží. Nepovažujeme ho za projev vyspělosti, i když do určité míry s ní souvisí, ale v životě člověka to není ten hlavní činitel. Celý příspěvek

Paradox termínu „alternativní medicína“

Přesné vymezení termínu alternativní medicína vůči medicíně hmotné může být paradoxně velmi nepřesné, přestože označení „alternativní“ je důsledkem snahy osvícených „nějak“ přijatelně (proti odporu mnohých) včlenit do systému hmotné léčby metody „alternativní“. Obecně je totiž velmi náročné vkládat průběžně a dodatečně do systému (v tomto případě do systému hmotné medicíny) něco, co tady bylo už dávno před ním a co jím bylo a do značné míry nadále je dlouhodobě ignorováno. Celý příspěvek

Co se možná neví o léčbě magnety

Magnetoléčba bývá často spojována s nejrůznějšímu metodami přirozené léčby. K nim patří také tradiční čínská medicína a Su Jok. Právě zde byla „objevena“ i „vědecky“ ověřenou (klasickou) medicínou. Ať tak či onak, magnetoléčba je ve všech případech používána ke stimulaci energetického systému organizmu neboli nehmotného těla. Jejím cílem je navození dynamické rovnováhy v těle neboli homeostázy. Existují sice fyzikální popisy, které vysvětlují, jak tuto svou funkci plní, přesto se pokusíme přispět i svým úhlem pohledu. A začneme odpovědí na otázku: Co je podstatou účinku magnetu? Celý příspěvek

Duchovní stres, hmotný a nehmotný (zjednodušeně energetický) blok

Duchovní (tzv. psychický) stres „okrádá“ tělo o významné množství vitálních energií, jejichž nedostatek se následně projevuje nesprávnou funkcí různých tělesných orgánů (systémů). Na tělesné úrovni se tak podílí na vytváření tzv. nehmotných (zjednodušeně energetických) a hmotných bloků. Celý příspěvek

Alkohol je lék?!

Každou látku, která dokáže z těla odstranit nepřirozené odpady (nečistoty, nadměrné přirozené odpady a zmetky) nebo přispět k jejich odstranění, popřípadě která mírní jejich působení, můžeme nazvat léčivou (zjednodušeně lékem). Do této skupiny beze sporu patří také alkohol. V tomto duchu s ním ale musíme zacházet a zamýšlet se nad jeho použitím: Celý příspěvek

Krátké zamyšlení nad léčbou a léčivem, lékem

Součástí definice léčby uváděné v odborné literatuře je věta: „…léčba, je proces, který má odstranit chorobu, chorobný proces nebo jinou poruchu zdraví a odstranit nebo zmírnit jejich projevy…“ V tomto duchu je za léčivo považována: „…léčivá látka nebo směs léčivých látek určená k podávání lidem k prevenci, léčení, mírnění chorob a jejich projevů…“ a lék je z tohoto pohledu vlastně totéž. Jak vidíte, není v žádné z těchto definic nic o tom, že by měly léčba nebo lék (léčivo) danou nemoc rozvíjet (komplikovat, podporovat…) nebo přidávat další nemoci. Když si však přečteme pasáž „Kontraindikace“ v příbalovém letáku k léku (léčivu), zjistíme, že mnoho léků (léčiv) tuto vlastnost má. Celý příspěvek

Moderní vakcinace (očkování) je nepřirozeným jednáním; měli bychom se ho co nejdříve zbavit

Vakcinace (očkování) je nepřirozeným jednáním. Společnost, která dlouhodobě upřednostňuje taková řešení, není vyspělá. V přirozené civilizaci provádí „vakcinaci“ sama příroda. Od narození je každý v kontaktu s okolním přirozeným světem, který neustále působí na jeho tělo. Celý příspěvek

Co je „přirozená léčba“

Přirozená léčba zahrnuje současné uplatnění tří systémových nástrojů. Prvním z nich je zvyšování míry systémového poznání nemocného neboli rozšiřování jeho univerzálních poznatků, zejména o lásce a nehmotě (zjednodušeně o energiích), a jeho schopnosti uplatnit je ve vlastním životě. Bez tohoto poznání není možné vyléčit žádnou nemoc. Celý příspěvek

O nadváze a hubnutí, ale nejen o nich

Existuje určitý soubor okolností, za nichž je každý lidský organizmus zdravý, stejně jako se vyskytují okolnosti, které jsou v rozporu se zdravím všech. Běžně se však můžeme setkat i s tím, že každé lidské tělo pracuje správně neboli zdravě za odlišných podmínek. To mimo jiné znamená, že tzv. celoplošné tabulkové hodnoty a léčebné metody, podporované například hmotnou a na zisk zaměřenou lékařskou vědou, mohou být zavádějící. Celý příspěvek

Všichni jsme breathariáni

Z našeho pohledu je breathariánství jedním z provozních režimů lidského těla. Podílí se na všech jeho přirozených funkcích a je nenahraditelné, jak bude dále vysvětleno. Z toho vyplývá, že všichni jsme od narození breathariáni. Otázka proto nezní: ano či ne, ale do jaké míry si to uvědomujeme a do jaké míry jsme toho schopni využít. Celý příspěvek

Přirozeným zdrojem železa (Fe) jako i dalších prvků je rostlinná hmota

Součástí lidského těla je také železo (Fe). Nejvhodnější zdroje železa najdeme v rostlinách, ať v bylinách (kopřivě dvoudomé, přesličce rolní, řebříčku obecném…) nebo v potravinách (červené řepě, hlávkovém salátu, mrkvi, rajčatech, špenátu…). Za nevhodné zdroje považujeme i maso a uměle vyráběné léky a podpůrné prostředky. Celý příspěvek

Jak si upravit silněji zahuštěné rajče

Rajče je svým způsobem méně přirozenou potravinou. V podobě, v níž ho dnes známe, nebylo v dřívějších dobách tak často používáno. Jednalo se o planou rostlinu, která měla spíše „technické“ využití – například při ošetřování vnějších poranění. Pro takové účely se sbírala ještě zelená. Celý příspěvek

Je beta-karoten pro člověka nebezpečnou látkou?

Beta-karoten je látka, o které někteří tvrdí, že není pro člověka vhodná, dokonce, že je nebezpečná. Dle našeho názoru beta-karoten lidské tělo potřebuje, neboť se mimo jiné významně podílí na funkcích a obnově zažívacích orgánů. Tělo si ho „vyrábí“ ze surovin, které mu dodáváme v potravě. Zásadní vliv na jeho konečnou kvalitu však má kvalita životního stylu jako celku. Celý příspěvek

žijí pastevci, pojídající maso, nepřirozeně?

Zaslechli jsme otázku, která zůstala nezodpovězena. Týkala se veganství a vegetariánství jako přirozených způsobů stravování. Zněla asi takto: Je něco nepřirozeného na stravování Eskymáků, pouštních kmenů a dalších společenství žijících v oblastech, kde je člověk odkázán na masitou potravu? Celý příspěvek

Kvalitu potravin můžeme ovlivnit cíleným nehmotným (zjednodušeně energetickým) působením

My také nejíme jen to nejzdravější. Není to možné, takový je náš svět a naše místo v něm, které jsme si pro svou aktuální lidskou existenci vybrali. Na druhé straně se snažíme, abychom si zajistili pro svá těla to nejlepší, na co právě dosáhneme: geograficky, finančně, časově. Celý příspěvek

Jak chápeme a praktikujeme meditaci

Na začátku jsme převzali informace o meditaci od druhých, především z knih. Po čase jsme se rozhodli takto získané teoretické poznatky sami praktikovat. Něco šlo zlehka a něco ztěžka. Hlavně jsme některé prožitky nezažívali tak, jak byly popisovány, a současně některé definice meditace neodpovídaly naší zkušenosti. Celý příspěvek

Prvky životního stylu a láska

Systém, Příroda, Stvořitel, Bůh nikoho nezvýhodňuje. Bytost má proto k dispozici jednoduchý nástroj, jehož pomocí si může neustále ověřovat právě pro Sebe, kam se její život, její lidská pouť za poznáním, ubírá. Je tak srozumitelný a lehce uchopitelný, že dnešní člověk žijící ve světě plném složitostí vytvářených nánosy ryze hmotných a ziskuchtivých představ, často nemůže uvěřit, že cesta ke štěstí může být tak přímočará a jasná. Celý příspěvek

Je lidstvo, coby „nevydařený“ experiment, určeno k zániku?

Myslíme si, že lidské pokolení není nevydařeným experimentem. Prostě jsme se rozhodli poznat realitu z pohledu honby za majetkem, hmotou, slávou a ziskem. Pár takto strávených tisíciletí není na škodu. Mnoho z nás poznalo, s čím nemělo dostatečnou zkušenost, a uvědomilo si, jaké to má plusy a mínusy. Nyní víme, že si dočasný lidský život umíme představit i jinak, postavený na jiných principech. Celý příspěvek

Proč lidé stahují z internetu bez poplatku

Z určitého pohledu může být stahování z internetu za poplatek systémovou chybou. Jak to myslíme? Tato společnost povýšila ekonomické zákony nad poznání, okleštila je a účelově upravila. Tak vzniklo nepřirozené ekonomické a následně společenské prostředí (viz rubrika O lásce, příspěvek Univerzální globalizační platformou je láska). Hlavní úlohou ekonomického systému má být zajištění základních životních potřeb každému člověku, tj. stravy, bydlení a ošacení. A to dočasně, než se naučí uspokojovat tyto potřeby jako jednotlivec nebo ve skupině zejména svou duchovní silou-láskou a svými dovednostmi v práci s nehmotou (zjednodušeně energiemi). Celý příspěvek

Bezpečnost informací a univerzální principy

Současná civilizace bývá často označována přívlastkem informační. Shromáždili jsme obrovské soubory hmotných informací, v naší historii nevídané. Při práci s nimi používáme různé nástroje a nejrozšířenějšími z nich jsou informační, elektronické, digitální či jinak nazývané systémy, jejichž společným jmenovatelem jsou technologie založené na paradigmatu hmoty a tzv. elektromagnetizmu. Jedním ze zásadních problémů, které při jejich vývoji, údržbě a provozu neustále řešíme, který se nám nedaří efektivně vyřešit a který nám přináší stále více problémů než užitku, je jejich bezpečnost. Celý příspěvek

Rostoucí složitost a nepřehlednost informací není náhodou ani výzvou k pokračování v ještě hlubším hmotném sisyfovském snažení

Pro většinu z nás jsou vstupní životní podmínky nastaveny tak, abychom přednostně využívali/přijímali nehmotné vjemy (informace) až po jejich zpracování příslušným hmotným orgánem. Změny v těchto omezeních jsou věcí našeho životního záměru, aktuální míry našich nehmotných dovedností a naší vyspělosti – lásky. Tím jsme vedeni k tomu, abychom své nehmotné dovednosti a svou lásku rozvíjeli právě ve specifických podmínkách hmoty. To je hlavní cesta k jejímu „ovládnutí“. Samozřejmě, že vše má svůj vývoj a jeho součástí je také intenzivní ryze hmotně orientovaný výzkum. Celý příspěvek

Indiferenční částice a středové energie

Indiferenční hmotné částice jsou takové částice, které obalují dané hmotné uskupení a tak zabraňují působení okolí na něj. Příkladem využití indiferenčních částic může být doprava hmotného uskupení přenášejícího informaci z mozkové buňky do prostoru thalamu, kde si ji vyzvedává Tvořivý duch potažmo nehmotné řídící centrum těla. Celý příspěvek

Mayské kalendáře – chyba?

Mayské kalendáře a datum 28.10.2011 – chyba? Někteří považují zmíněný časový údaj za chybný a svůj názor opírají o mnoho argumentů zpracovaných významnými vědci zaobírajícími se dlouhodobě a podrobně mayskou problematikou a speciálně jejich kalendáři. Naše životní zkušenost a lidské dějiny nám však říkají, že doba, hloubka a podrobnost zkoumání nejsou zárukou lepšího výsledku. Celý příspěvek

Jak to ten pes ví a proč tak zlobí?!

Příroda se neustále snaží dostat do harmonického stavu. Stručně řečeno, je to její systémová vlastnost. Jak tyto procesy probíhají, objevujeme v tzv. přírodních zákonitostech. V případě smečky harmonie znamená, že nevznikají konflikty, ohrožení nebo že je dostatek potravy atd. Na této situaci však nemá podíl jenom vůdce smečky, jehož úloha bývá mnohými přeceňována, ale všichni její členové. Celý příspěvek

Kde hledat podstatu některých problémů současné matematiky

Matematika představuje jeden z nástrojů k popisu hmoty, avšak nikoliv jediný a vždy postačující. Čím více různých projevů hmoty matematická úloha zahrnuje, tím více se její matematické řešení, založené pouze na hmotném přístupu, stává hmotně náročnějším a hmotně méně srozumitelnějším. Celý příspěvek

Jak může pracovat orgonit

Každá hmota se nachází v nepřetržitém pohybu, v neustálé změně. Příčinou tohoto stavu je princip Nevyrovnanosti hmoty (viz sekce Principy, stránka Uspořádání a nevyrovnanost hmoty). Navenek se projevuje tím, že daná hmota neustále přijímá hmotu, obnovuje svou „unavenou“ hmotu a vylučuje nepoužitelnou hmotu. Případně roste, nedosahuje-li systémově dané velikosti a úplnosti. Celý příspěvek

Co se může skrývat za transformačním „vařením“

Transformace sebou může přinášet celou řadu vjemů, které nám mohou být, mírně řečeno, nepříjemné. Na tělesné úrovni je někteří označují jako „vaření“. Z našeho pohledu jde o projevy energetických změn, kterými prochází Naše tělo. Přitom je potřeba nezapomínat, že jejich původcem je Já – Naše Božská podstata, Vyšší Já, Bytostní jádro (viz sekce Východiska, stránka Bytost zvaná člověk, obrázek Duše člověka) – a že jsou odpovědí Nejvyššího, Tvůrce, Stvořitele, Systému, Přírody na Naše konání. Celý příspěvek

„Duch touží proti tělu a tělo proti duchu“ – dávno známý princip transformace člověka

V souvislosti s transformací zmiňujeme v knize „Život člověka“ výrok: „Duch touží proti tělu a tělo touží proti duchu…“ Proč? Duch (Tvořivý duch) a tělo jsou dva systémy, jejichž dočasným spojením vzniká dočasná forma, která se označuje jako člověk. Každý z těchto systémů pracuje se svými soubory energií. Celý příspěvek

Vztah ZDROJe a telomerů

Délka lidského života je dána způsobem hospodaření člověka s energiemi, které jeho dočasné lidské tělo používá k růstu a obnově hmoty. Každý jedinec, každý Tvořivý duch, působí svým chováním – svým životním stylem – na jejich kvalitu a na četnost a intenzitu jejich spotřeby. Na tělesné úrovni řídí využívání těchto energií nehmotný orgán těla zvaný ZDROJ, který považujeme za součást nehmotného (zjednodušeně energetického) řídícího centra těla. Celý příspěvek

„Nultá“ orbita v atomární struktuře

Lidské tělo si vyrábí mnoho potřebných látek ze získané hmoty, ať k tomu využije hmotu potravin, nápojů či prostředí. Do této skupiny patří také mnohé vitamíny nebo voda. Náš organizmus dokonce umí rozebrat hmotu uspořádanou do prvků a také ji umí do prvků složit. Jedním z málo známých procesů, kdy tělo (přesněji nehmotné řídící centrum těla) zasahuje do atomární struktury, je úprava potravy v tenké střevě. V struktuře přijímané atomární hmoty je vytvořena jedna orbita navíc – tzv. nultá orbita. Tato systémová „značka“ má zásadní význam pro další zpracování hmoty v lidském těle…

Mutace genu, spontánní mutace a provozní režim hmoty z pohledu vztahů mezi činiteli Univerza

Někteří vědci považují kvantovou teorii za nástroj, který umožní poznat a vysvětlit podstatu života. Hovoří totiž o mutaci genu jako o kvantovém procesu. Přechod genu z jednoho stavu do druhého, který v rámci mutace zjišťují, přirovnávají k přechodu fotonu z jednoho stavu do druhého uvnitř atomu. Současně tvrdí, že změna stavu fotonu působícího na gen vyvolá změnu – mutaci – genu. Nedokáží však vysvětlit, proč foton/gen mění svůj stav, co se s ním děje v čase mezi stavy (při tzv. přeskoku) a co je podstatou tohoto jevu. Pomocí kvantové teorie, která je prezentována jenom na hmotné úrovni, to ani není možné. Celý příspěvek

Dvě základní funkce fosforu v ledvinách

Ve vztahu k ledvinám má fosfor 2 významné funkce. Podílí se jednak na tvorbě obalů, do nichž jsou odpady (vše v organizmu nežádoucí) uloženy, aby mohly být ledvinou systémově vyloučeny, a jednak na integraci nové hmoty (neboli hmoty určené k obnově) do stávajících hmotných struktur ledviny. V zdravém těle se dané množství fosforu účastní těchto dvou procesů v poměru 1:1. Celý příspěvek

Překřížení informačních drah, uložení informací o těle v mozku a v nehmotě, šíření informací v těle

Hmotné informace o činnosti těla jsou dopravovány do mozku nervovými vlákny a míchou. Informace z levé části těla sbírají příslušná nervová vlákna, která se informačně napojují na míchu v její levé části. Po předání dané informace míše dochází k prvnímu překřížení informačních drah, neboť „levá“ hmotná informace je dále přenášena informační dráhou (projekčním vláknem) v pravé části míchy. Celý příspěvek

Možný pohled na logiku a kreativitu ve vztahu k mozkovým hemisférám

Levá mozková hemisféra bývá spojována s logikou a pravá s kreativitou. Oba tyto poznávací nástroje však mají svůj odraz v jakékoliv informaci, ať se tato nachází kdekoliv a prezentuje cokoliv. To znamená, že i „logická“ hemisféra obsahuje informace a pracuje s informacemi, z nichž každá má svou logickou a kreativní část. Stejně je tomu v případě „kreativní“ hemisféry. Celý příspěvek

Vztah mozkového kmene a PROGRAMu, respektive nehmotného (zjednodušeně energetického) řídícího centra těla

Mozkový kmen (MK) slouží k uložení části systémových informací nezbytných pro řízení hmotných orgánů (systémů) těla do hmoty mozku. Jejich zápis probíhá už v těhotenství a to od okamžiku splynutí vajíčka a spermie. Během života člověka není Tvořivý duch schopen tyto informace měnit. Informace uložená v PROGRAMu (v součásti nehmotného řídícího centra těla) tvoří s informací uloženou v MK jeden informační celek. Celý příspěvek

Jak se mozkomíšní mok podílí na zpracování informací mozkem?

Mozkomíšní mok představuje rozhraní mezi pevnou hmotou mozku a míchou, jak plyne z názvu. Dokáže načíst informace v celém systémovém rozsahu zahuštění hmot, které jsou nositeli informací přicházejících z hmotného těla respektive z míchy do mozku, a přenést je do stanovené části pevné hmoty mozku. Celý příspěvek

Princip ukládání informací do pevné části mozku

Pevná část hmoty mozku je určena k ukládání informací ve hmotě a podle toho je také uspořádána. Cílem takového opatření je rozdělení pevné hmoty mozku a následně informací, které jsou v ní uloženy, tak, aby byly co nejrychleji přístupné Tvořivému duchu respektive nehmotnému řídícímu centru těla (NŘCT). Celý příspěvek

řízení organizmů nehmotným (zjednodušeně energetickým) tělem

Hovoříme-li o řízení organizmů nehmotným tělem neboli duší těla (viz sekce Východiska, stránka Bytost zvaná člověk, obrázek Duše člověka), připomínáme, že ani lidské tělo neřídí mozek a nervová soustava stejně jako další organizmy nejsou řízeny odpovídajícími hmotnými nervovými soustavami. Mozek sice obsahuje část údajů, které jsou potřebné k řízení daného těla, ale žádné pokyny nevydává. Celý příspěvek

Citlivost člověka

Často slýcháváme o méně či více citlivých lidech. Někdy je citlivost, ať tzv. psychická (duchovní) nebo fyzická (tělesná), spojována s hodnocením konkrétního člověka. Pak bývá vyšší citlivost vnímána jako slabost a nižší citlivost jako přednost, která může „opravňovat“ k povyšování se, vyšším nárokům a podobně a která má být „jedinou“ cestou ke spokojenému a zdravému životu. Celý příspěvek