Archiv autora: Ja

Jak souvisí buddhistická přirozená mysl s energií, egem, Vyšším Já a láskou

Z pohledu „života člověka“ považujeme myšlenku za energie neboli myšlenka nese, obsahuje, vyzařuje energie. Myšlenku, její energie, jsme pak schopni vnímat také jako tzv. emoci, tj. jako energie, kterými reagujeme na energie myšlenky. Člověk se tedy vyjadřuje a prezentuje skrze energie svých myšlenek a emocí. Celý příspěvek

Duše bytosti – doplňující komentář k Vyššímu Já

Viz sekce Východiska stránka Bytost zvaná člověk, obrázky: Člověk – struktura člověka a Duše člověka:

Vyšší Já je níže než nápis nižší já, protože si myslíme, že většina z nás má Vyšší Já obrazně „níže“, a protože si přejeme, abychom se všichni co nejvíce zaměřili na „pozvedávání“ Vyššího Já. Celý příspěvek

Jak můžeme vnímat ducha, duši a tělo

Co se týče ducha, duše a těla, vnímáme se takto: Tvořivý duch (Bytost) a lidské tělo (lidský organizmus) se rovná člověk. Tvořivý duch se projevuje na dvou úrovních: skrze , které náboženské systémy označují za ducha a které se projevuje coby láska, a skrze myšlení a emoce, které považujeme za základní poznávací nástroje Tvořivého ducha a které náboženské systémy označují jako duši. Jedná se však o duši bytosti nikoliv duši těla. Celý příspěvek

Poznámky k duši bytosti alias k myšlení a emocím (k egu)

A ještě několik poznámek k duši: Z pohledu „života člověka“ můžeme duši chápat také jako komunikační rozhraní mezi Bytostí a Tělem, ať organickým-živým či anorganickým-neživým. Proto má duši člověk, živočich, rostlina, kámen, planeta atd. Jinak by spolu nemohli „mluvit“ – ovlivňovat se. Celý příspěvek

Fyzikální podstata procesu odpouštění a rušení karmických vazeb

Proces odpouštění, řekněme jeho doba a intenzita, úzce souvisí s mírou lásky, kterou projevujeme ve svém aktuálním životě. Čím je tato míra vyšší, tím rychleji a hlouběji odpuštění proběhne. Není přitom důležité, co si myslí druhá-poškozená strana, zásadním je náš přístup k věci. Celý příspěvek

Jak lze pracovat se strachem

Existuje celá řada metod, jak pracovat se strachem. Přesto si myslíme, že každý další pohled může přinést další naději a účinný návod, jak se více či méně vymanit z pasti strachu. Více či méně proto, že jsme všichni originály jak po duchovní-bytostní stránce, tak po stránce tělesné, a každému může přijít vhod něco jiné. A také proto, že se vždy jedná „jenom“ o pomoc. Hlavní tíže při odstraňování strachu z našich životů leží bez výjimky na nás samotných a nikdo nás jí nemůže zbavit, ani Bůh. Celý příspěvek

Univerzální význam boje

Téměř všechny pozemské civilizace spojovaly nebo spojují boj se silnými negativními myšlenkami, emocemi a činy, s touhou pokořit druhého, vyniknout nad druhým. Tím na sebe navazovaly či navazují velmi silné energie neboli energie, které byly a jsou nad jejich síly a které pak vytvořily a tvoří podstatu všech individuálních a společenských stavů označovaných jako nesnášenlivost, válka, násilí, bída, utrpení, nemoc atd. Celý příspěvek

O „silných“ a „slabých“

„Na počátku…“ jsme byli omámeni nesmírnou rozmanitostí a štědrostí lidského bytí, ale pak nás v naší neznalosti přepadl strach, co kdyby… Vydali jsme se proto na cestu chamtivosti a touhy nařizovat druhým, co musí a co nesmí dělat. Některým přinesl tento přístup výhody – požitky. Chtěli jich stále více, co kdyby… Celý příspěvek

Násilí je vždy projevem naší neznalosti

Za násilí lze považovat jakékoliv působení jedné bytosti na druhou proti její vůli. Tento výrok má však univerzální záběr a nemusí být člověkem úplně pochopen. Abychom mohli termín „proti její vůli“ alespoň sami sobě srozumitelně definovat, zavedli jsme pojem nezbytná osobní potřeba. Jeho podstatou je odmítání hromadění čehokoliv duchovního nebo hmotného nad rámec množství nezbytného pro osobní potřebu. Jak to poznáme? Celý příspěvek

Univerzální globalizační platformou je láska

Globalizace není v našich dějinách neobvyklým jevem. Máme za sebou celou řadu globalizačních pokusů. Bohužel, ty nejznámější z nich byly provázeny obrovským násilím (duchovním i tělesným), ničením a nesnášenlivostí. Jedná se například o říši římskou, některé náboženské projekty, Leninovo pojetí komunismu nebo Hitlerův fašismus. Celý příspěvek

Láska a podobnost

Láska je stavem harmonie, integrace, rovnováhy se Všemi a se Vším. Proto se o Lásce říká, že je Všeobjímající. Nemá smysl tvrdit, že toho, tu nebo to miluji více než ostatní. Takové úvahy jsou nám podsouvány, abychom ztratili kontakt se skutečnou Láskou. Omezená harmonie, integrace, rovnováha není Láskou, jedná se o podobnosti nebo o touhy získat něco jenom pro sebe. Celý příspěvek

Fyzikální podstata síly lásky

Láska je také síla. Někdy se můžeme setkat s názorem, že láskyplné vlastnosti jsou vztahovány k ženě a silové k muži. Láska a síla jsou oddělovány, mají být příkladem odlišnosti mezi ženou a mužem. Domníváme se, že tomu je jinak. Láska i síla jsou neoddělitelnou součástí jak ženy, tak muže, a z našeho pohledu je síla jedním projevů lásky. Celý příspěvek

Všichni se transformují skrze lásku; dovednosti v práci s energiemi jsou pouze vedlejším produktem vývoje nikoliv jeho cílem…

Z toho, jak jsme dosud poznali transformaci, nám vyplývá, že všichni se transformují skrze prožívání lásky, ať si to uvědomují či nikoliv. O to v transformaci jde, rozšířit užívání své lásky vůči Všem a Všemu, kdykoliv a kdekoliv, za každé situace. S rostoucí mírou projevování lásky se pak zvyšuje naše poznání včetně míry Pravdy o nás a o naší existenci, kterou jsme schopni přijmout a použít ve prospěch svůj i ostatních. Celý příspěvek

Vyspělost bytosti včetně člověka měříme láskou, nikoliv tzv. inteligencí, tělesnou zdatností, krásou těla…

Hodně jsme přemýšleli o tom, co to znamená, když se o nějaké bytosti včetně člověka říká, že je vyspělá. Teorie o chytrých, rychlých, silných, krásných, zručných ale i jasnovidných nebo energeticky léčících se nám zdály neúplné, nerozuměli jsme jim. Celý příspěvek

Koloběh bytostí

Vše neustále vzniká a zaniká, říká se tomu změna. Proto můžeme neustále pozorovat koloběh zrodu a smrti, přechod z jedné dimenze do druhé a z formy do formy. Z pohledu člověka prožíváme tyto procesy na dvou úrovních: jako bytost a jako organizmus, tj. jako duch a jako dočasné lidské tělo. Celý příspěvek

Co je „pravdivé, správné, racionální“?

Nemá smysl přít se, která teorie, myšlenka, názor je „pravdivý, správný, racionální“… není nejdůležitější, jestli uznávám Hawkingovy rovnice, Boha Slunce nebo nehmotný zdroj Všeho… není nejpodstatnější, zda se považuji za bytost světla, Plejáďana nebo shluk hmoty… není potřeba se vyčerpávat neustálým vzájemným přesvědčováním, zesměšňováním a bezohledností. Stačí jedno: Celý příspěvek

Jak přijímat Pravdu

Co se týče přijímání Pravdy, myslíme si, že není důležitý její zdroj. Odlišování, zda Pravda dorazila „přímo“ od Boha, Stvořitele, Podstaty, Systému, Přírody atd. či „nepřímo“ od nevtělených bytostí (andělů, duchovních průvodců atd.) nebo druhého člověka, nemá z našeho hlediska smysl a může vést ke zbytečným konfliktům. Pravda je Pravdou, ať se k nám dostane „odkudkoliv“. Celý příspěvek

Lze měřit Pravdivost?

V souvislosti s Pravdou jsme se setkali s měřením její míry v dané informaci. Toto hodnocení bylo označeno jako Pravdivost a čím vyšší mělo hodnotu, tím více měla být informace pozitivnější, správnější, láskyplnější a tím méně měla přinášet zla, manipulace atd. Musí tomu tak vždy být, neexistuje další řešení? Celý příspěvek

Velmi blízké „rozdílné“ pohledy na transmutaci prvků v „životu člověka“ a v knize Roye Littlesuna: Revoluce jednoho srdce

V souvislosti s transformací zmíníme i další dílo, které se nám velmi líbilo, byť se může zdát, že se jedná o názory nám vzdálené. Máme na mysli knihu „Revoluce jednoho srdce“ Roye Littlesuna. Na malém příkladu ukážeme, jak si mohou být „různé“ pohledy velmi blízké a jak si mohou vzájemně pomoci. Celý příspěvek

Další pohled na nauky a jejich zdánlivé odlišnosti

Po vydání knihy „Život člověka“ jsme se hlouběji ponořili do seznamování se s různými naukami a „jejich“ civilizacemi. Něco jsme prošli už při samotném psaní knihy, protože informace, které jsme pro sebe objevovali a rozvíjeli, byly natolik zajímavé a podstatné, že se nám nechtělo věřit, že by něco takového nevěděli mnozí už dávno před námi, nebo, že by podobné informace neměli k dipozici naši současníci. Celý příspěvek

V čem spočívají rozdílnosti ve výkladech lásky a nehmoty (zjednodušeně energií)

Láska a nehmota (včetně energie) je pro člověka přirozeností. V minulosti se jejich zkoumání věnovala spousta lidí a sestavili pozoruhodné nauky. Nabyté poznatky sdělovali způsobem, který odpovídal své době a kultuře, aby je tehdejší společnost byla schopna přijmout a dokonce uchovat pro budoucí generace. Celý příspěvek

Univerzální význam zasvěcení a osvícení

Čest základních energetických souborů bílého spektra – červený, oranžový, žlutý, zelený, modrý a fialový – má pro člověka klíčový význam. Setkává se s jejich působením a s nesmírnou rozmanitostí jejich prezentace v každé sekundě svého dočasného lidského bytí. Čest základních čaker, šest základních energetických souborů řebříčku obecného, šest základních stupňů zahuštění atomárních částic a mnohé další jevy představují univerzální vyslance Boha, Systému, Přírody, Jednoty, Pravdy, Celý příspěvek

Jaký vztah může být mezi člověkem na jedné straně a apoštoly, Kristovými náměstky, archanděly nebo anděly na straně druhé

Apoštolové, Kristovy náměstci, archandělé, andělé a člověk jsou termíny, se kterými se můžeme setkat v křesťanské terminologii a které mají své ekvivalenty v každém poznávacím systému, ať spatřil světlo světa dříve či později než křesťanská učení. Celý příspěvek

Kým mohou být lámové

S tibetskou Čambalou souvisí tzv. lámové. Co o nich víme? Posláním některých lámů, velmi znalých Tvořivých duchů, bylo pozvednutí energetické úrovně planety jejím očišťováním od nepřirozených energií, které produkovaly soudobé civilizace. Celý příspěvek

Nositelé, autority a zprostředkovatelé

Dovolíme si ještě jednu speciální poznámku k nositelům různých učení, kteří sami sebe někdy označují jako tzv. autority či výhradní nositele dané nauky (výhradní média) a zakládají si na tom. Myslíme si, že vyspělejší člověk nemá potřebu tvrdit, koho je médium, koho učení šíří, aby získal příznivce. Celý příspěvek

Kdo jsou „Učitelé“ a „Mistři“ – láska není oběť; povyšování ani ponižování není projevem úcty

K naší lidské existenci patří také bytosti, které bývají označovány jako Učitelé, Mistři atd. Zpravidla se má jednat o velmi vyspělé jedince, kteří nás přišli poučit, obětovat se pro nás, tzv. nás spasit. Podle našich zkušeností však láska není obětí. Celý příspěvek

Bůh s námi neobchoduje

Pozastavíme se krátce u jednoho z výkladů Boha. Často jsme slyšeli, že Bůh nám něco za něco dává. Myslíme si, že na věc se dá pohlížet i takto: „Neklekejte přede mnou, i ve Vás je Bůh.“ My jsme částí Boha, My dáváme sami Sobě-Bohu a Ostatním-Bohu podle toho, jak svou existenci prožíváme. Celý příspěvek

Základní poznatky a základní schopnosti – vstupní existenční výbava každé Bytosti

Ještě několik poznámek k Bytosti. Na jedné straně nevnímáme bytosti od počátku jejich existence jako „hotové“, ale na straně druhé si myslíme, že každá bytost musí mít „od narození“ něco, co ji dělá bytostí. To může znamenat, že je tady ještě něco dalšího, co má jiný úkol ale stejný cíl jako bytost. Celý příspěvek

Organizmus

Z našeho pohledu je organizmus jedním z dočasných prostředí, které Bytosti využívají pro svůj vývoj. Projevuje se jako Univerzum a je řízen zákonitostmi platnými pro Univerzum. Proto Sebe nepovažujeme za lidské tělo a lidské tělo ani žádný jiný organizmus nepovažujeme za Bytost. Celý příspěvek

Univerzum

Univerzum je tvořeno řadou látek, z nichž jsou pro současného člověka nejznámější hmota a energie. Tyto látky jsou uspořádány do vesmírů, galaxií, souhvězdí, slunečních soustav, planet včetně Země s její neživou (anorganickou) a živou (organickou) přírodou. Protože platí, jak nahoře, tak dole, mohli bychom také říci, že celé Univerzum je Přírodou. Celý příspěvek

Tvořivý duch a člověk

Tvořivý duch je jako každá Bytost schopen vývoje neboli dokáže se o své vůli změnit. Přírodní zákonitosti samy o sobě neřídí Tvořivého ducha. Ten má svým poznáním, svým vývojem, přispívat k jejich změnám. Člověkem pak nazýváme Tvořivého ducha dočasně omezeného lidským tělem-organizmem. Celý příspěvek

Bytost

Můžeme se považovat za Bytosti neboli, řečeno náboženskou terminologií, za Duchy. Bytost je část Boha (Tvůrce, Brahmy, Hospodina, Podstaty, Stvořitele, Tao, Prázdnoty – dále budeme pro jednoduchost používat jen termín Bůh), která má omezené poznatky a schopnosti. říkáme, že je oddělená. Celý příspěvek

Strach neporazíme neúplným hmotným přístupem, léky, mocí ani bohatstvím

O projevech strachu už bylo mnohé napsáno ale především z pohledu ryze hmotného, hledajícího příčiny i důsledky strachu v hmotném těle. Dle našeho názoru vede představa, že člověk a lidské tělo je totéž, k řadě slepých uliček a „paranormálností“ a to nejen při zkoumání strachu. Celý příspěvek

Dvě úrovně odpuštění

Jedním z projevů lásky je odpuštění. Má dvě úrovně: formální (vnější) a vnitřní. Často odpouštíme jenom formálně, ale bez vnitřního uplatnění se odpuštění nemůže stát osvobozujícím nástrojem. Někteří se domnívají, že odpustit, znamená podřídit se, podrobit se, být poslušným. To určitě ne, láska se nikomu a ničemu nepodřizuje. Celý příspěvek

Transformace člověka a „vyspělý“ zdravotnický systém

V „životu člověka“ se pojednává rovněž o tzv. transformaci. Procesu, který vede člověka ke změně jeho poznání velmi nepříjemným, často až téměř nesnesitelným, způsobem. Naše vysvětlení obsahuje jak „filozofickou“ úroveň popisující místo transformace v existenci lidské bytosti neboli PROČ, tak fyzikální podstatu tohoto jevu neboli JAK. Celý příspěvek

Spojení hmotného a nehmotného přístupu je cestou vpřed

Stejně intenzivně jako se zaobíráme hmotou a soutěžením, bychom se měli zaobírat nehmotou a láskou. Svobody, hojnosti a prosperity může být dosaženo na individuální i společenské úrovni jenom spojením nehmotného a hmotného přístupu vycházejícího z láskyplných úvah a konání. Celý příspěvek