Archiv rubriky: O Bohu

Koloběh bytostí

Vše neustále vzniká a zaniká, říká se tomu změna. Proto můžeme neustále pozorovat koloběh zrodu a smrti, přechod z jedné dimenze do druhé a z formy do formy. Z pohledu člověka prožíváme tyto procesy na dvou úrovních: jako bytost a jako organizmus, tj. jako duch a jako dočasné lidské tělo. Celý příspěvek

Co je „pravdivé, správné, racionální“?

Nemá smysl přít se, která teorie, myšlenka, názor je „pravdivý, správný, racionální“… není nejdůležitější, jestli uznávám Hawkingovy rovnice, Boha Slunce nebo nehmotný zdroj Všeho… není nejpodstatnější, zda se považuji za bytost světla, Plejáďana nebo shluk hmoty… není potřeba se vyčerpávat neustálým vzájemným přesvědčováním, zesměšňováním a bezohledností. Stačí jedno: Celý příspěvek

Jak přijímat Pravdu

Co se týče přijímání Pravdy, myslíme si, že není důležitý její zdroj. Odlišování, zda Pravda dorazila „přímo“ od Boha, Stvořitele, Podstaty, Systému, Přírody atd. či „nepřímo“ od nevtělených bytostí (andělů, duchovních průvodců atd.) nebo druhého člověka, nemá z našeho hlediska smysl a může vést ke zbytečným konfliktům. Pravda je Pravdou, ať se k nám dostane „odkudkoliv“. Celý příspěvek

Lze měřit Pravdivost?

V souvislosti s Pravdou jsme se setkali s měřením její míry v dané informaci. Toto hodnocení bylo označeno jako Pravdivost a čím vyšší mělo hodnotu, tím více měla být informace pozitivnější, správnější, láskyplnější a tím méně měla přinášet zla, manipulace atd. Musí tomu tak vždy být, neexistuje další řešení? Celý příspěvek

Velmi blízké „rozdílné“ pohledy na transmutaci prvků v „životu člověka“ a v knize Roye Littlesuna: Revoluce jednoho srdce

V souvislosti s transformací zmíníme i další dílo, které se nám velmi líbilo, byť se může zdát, že se jedná o názory nám vzdálené. Máme na mysli knihu „Revoluce jednoho srdce“ Roye Littlesuna. Na malém příkladu ukážeme, jak si mohou být „různé“ pohledy velmi blízké a jak si mohou vzájemně pomoci. Celý příspěvek

Další pohled na nauky a jejich zdánlivé odlišnosti

Po vydání knihy „Život člověka“ jsme se hlouběji ponořili do seznamování se s různými naukami a „jejich“ civilizacemi. Něco jsme prošli už při samotném psaní knihy, protože informace, které jsme pro sebe objevovali a rozvíjeli, byly natolik zajímavé a podstatné, že se nám nechtělo věřit, že by něco takového nevěděli mnozí už dávno před námi, nebo, že by podobné informace neměli k dipozici naši současníci. Celý příspěvek

V čem spočívají rozdílnosti ve výkladech lásky a nehmoty (zjednodušeně energií)

Láska a nehmota (včetně energie) je pro člověka přirozeností. V minulosti se jejich zkoumání věnovala spousta lidí a sestavili pozoruhodné nauky. Nabyté poznatky sdělovali způsobem, který odpovídal své době a kultuře, aby je tehdejší společnost byla schopna přijmout a dokonce uchovat pro budoucí generace. Celý příspěvek

Univerzální význam zasvěcení a osvícení

Čest základních energetických souborů bílého spektra – červený, oranžový, žlutý, zelený, modrý a fialový – má pro člověka klíčový význam. Setkává se s jejich působením a s nesmírnou rozmanitostí jejich prezentace v každé sekundě svého dočasného lidského bytí. Čest základních čaker, šest základních energetických souborů řebříčku obecného, šest základních stupňů zahuštění atomárních částic a mnohé další jevy představují univerzální vyslance Boha, Systému, Přírody, Jednoty, Pravdy, Celý příspěvek

Jaký vztah může být mezi člověkem na jedné straně a apoštoly, Kristovými náměstky, archanděly nebo anděly na straně druhé

Apoštolové, Kristovy náměstci, archandělé, andělé a člověk jsou termíny, se kterými se můžeme setkat v křesťanské terminologii a které mají své ekvivalenty v každém poznávacím systému, ať spatřil světlo světa dříve či později než křesťanská učení. Celý příspěvek

Kým mohou být lámové

S tibetskou Čambalou souvisí tzv. lámové. Co o nich víme? Posláním některých lámů, velmi znalých Tvořivých duchů, bylo pozvednutí energetické úrovně planety jejím očišťováním od nepřirozených energií, které produkovaly soudobé civilizace. Celý příspěvek

Nositelé, autority a zprostředkovatelé

Dovolíme si ještě jednu speciální poznámku k nositelům různých učení, kteří sami sebe někdy označují jako tzv. autority či výhradní nositele dané nauky (výhradní média) a zakládají si na tom. Myslíme si, že vyspělejší člověk nemá potřebu tvrdit, koho je médium, koho učení šíří, aby získal příznivce. Celý příspěvek

Kdo jsou „Učitelé“ a „Mistři“ – láska není oběť; povyšování ani ponižování není projevem úcty

K naší lidské existenci patří také bytosti, které bývají označovány jako Učitelé, Mistři atd. Zpravidla se má jednat o velmi vyspělé jedince, kteří nás přišli poučit, obětovat se pro nás, tzv. nás spasit. Podle našich zkušeností však láska není obětí. Celý příspěvek

Bůh s námi neobchoduje

Pozastavíme se krátce u jednoho z výkladů Boha. Často jsme slyšeli, že Bůh nám něco za něco dává. Myslíme si, že na věc se dá pohlížet i takto: „Neklekejte přede mnou, i ve Vás je Bůh.“ My jsme částí Boha, My dáváme sami Sobě-Bohu a Ostatním-Bohu podle toho, jak svou existenci prožíváme. Celý příspěvek

Základní poznatky a základní schopnosti – vstupní existenční výbava každé Bytosti

Ještě několik poznámek k Bytosti. Na jedné straně nevnímáme bytosti od počátku jejich existence jako „hotové“, ale na straně druhé si myslíme, že každá bytost musí mít „od narození“ něco, co ji dělá bytostí. To může znamenat, že je tady ještě něco dalšího, co má jiný úkol ale stejný cíl jako bytost. Celý příspěvek

Organizmus

Z našeho pohledu je organizmus jedním z dočasných prostředí, které Bytosti využívají pro svůj vývoj. Projevuje se jako Univerzum a je řízen zákonitostmi platnými pro Univerzum. Proto Sebe nepovažujeme za lidské tělo a lidské tělo ani žádný jiný organizmus nepovažujeme za Bytost. Celý příspěvek

Univerzum

Univerzum je tvořeno řadou látek, z nichž jsou pro současného člověka nejznámější hmota a energie. Tyto látky jsou uspořádány do vesmírů, galaxií, souhvězdí, slunečních soustav, planet včetně Země s její neživou (anorganickou) a živou (organickou) přírodou. Protože platí, jak nahoře, tak dole, mohli bychom také říci, že celé Univerzum je Přírodou. Celý příspěvek

Tvořivý duch a člověk

Tvořivý duch je jako každá Bytost schopen vývoje neboli dokáže se o své vůli změnit. Přírodní zákonitosti samy o sobě neřídí Tvořivého ducha. Ten má svým poznáním, svým vývojem, přispívat k jejich změnám. Člověkem pak nazýváme Tvořivého ducha dočasně omezeného lidským tělem-organizmem. Celý příspěvek

Bytost

Můžeme se považovat za Bytosti neboli, řečeno náboženskou terminologií, za Duchy. Bytost je část Boha (Tvůrce, Brahmy, Hospodina, Podstaty, Stvořitele, Tao, Prázdnoty – dále budeme pro jednoduchost používat jen termín Bůh), která má omezené poznatky a schopnosti. říkáme, že je oddělená. Celý příspěvek