Mutace genu, spontánní mutace a provozní režim hmoty z pohledu vztahů mezi činiteli Univerza

Někteří vědci považují kvantovou teorii za nástroj, který umožní poznat a vysvětlit podstatu života. Hovoří totiž o mutaci genu jako o kvantovém procesu. Přechod genu z jednoho stavu do druhého, který v rámci mutace zjišťují, přirovnávají k přechodu fotonu z jednoho stavu do druhého uvnitř atomu. Současně tvrdí, že změna stavu fotonu působícího na gen vyvolá změnu – mutaci – genu. Nedokáží však vysvětlit, proč foton/gen mění svůj stav, co se s ním děje v čase mezi stavy (při tzv. přeskoku) a co je podstatou tohoto jevu. Pomocí kvantové teorie, která je prezentována jenom na hmotné úrovni, to ani není možné. Mutace se řídí jako vše v Univerzu základním vztahem mezi nehmotou (zjednodušeně energiemi) a hmotou, jehož principy jsme se v souladu se svým poznáním popsali v „životu člověka“. Z tohoto pohledu je mutace řízena nehmotným (zjednodušeně energetickým) algoritmem, jenž tvoří neoddělitelnou součást řídícího systému každého organizmu po dobu jeho života. V lidském těle je označován jako nehmotné řídící centrum těla (NŘCT) a současná převážně hmotně zaměřená věda sleduje a popisuje jen důsledky jeho působení na hmotu těla. To platí i pro tzv. spontánní mutaci hmotné DNA.

V obou případech bychom proto nehovořili o změně hmotné DNA, ale o jejím přechodu na jiný provozní režim. Uvádí hmotnou DNA do stavu, který ji umožní dále plnit svou systémovou funkci. Mimo jiné určuje kvalitu daného lidského těla a vymezuje možnosti jeho užívání daným Tvořivým duchem – vytváří základní prostředí pro jeho životní plán, pro jeho další životní zkoušky. Během mutace jsou pak v daných mezích přenastaveny nehmotné (zjednodušeně energetické) a hmotné podmínky krystalizace základních prvků (C, H, N, O) v mitochondriích buněk. Mutace, ať spontánní či nespontánní, je vyvolávána změnou, která může nastat jak vědomou nebo nevědomou činností Tvořivého ducha, tak bez jeho vlivu. Ale v obou případech působí Tvořivý duch a NŘCT jako její nejbližší „zprostředkovatelé“ na tělo. Nejsou-li schopni přenést změnu systémově, dochází k nemocem nebo ke smrti. Obdobně jako lidské tělo se chovají rovněž ostatní organizmy. Pokud změnu neumí přijmout – překračuje jim dané meze – vyhynou. Další vývoj na planetě Zemi směřuje Tvořivého ducha-člověka k posunutí shora uváděných mezí a poté i k přijetí plné odpovědnosti za jejich řízení. Naše doba se pak vyznačuje mimořádnými změnami a následně „spontánními mutacemi“, které jsou aktivovány nezávisle na vůli lidské bytosti a které nás povedou na této cestě. Byly předpovídány a jsou rozebírány všemi médii – jejich symbolem je rok 2012. Nacházíme se proto v mimořádném zkouškovém období. Každý sám za sebe máme ukázat svoji ochotu a schopnost přijmout nové podmínky a podílet se na jejich dalším zkoumání a rozvoji. Máme předvést, do jaké míry chceme uplatnit jejich působení na Sebe, na své dočasné lidské tělo a jeho okolí. Přitom základním hodnotícím kritériem a současně klíčem k našemu dalšímu poznání, k další formě naší lidské i mimo lidské existence, je míra námi uplatňované lásky…

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *