Jak může pracovat orgonit

Každá hmota se nachází v nepřetržitém pohybu, v neustálé změně. Příčinou tohoto stavu je princip Nevyrovnanosti hmoty (viz sekce Principy, stránka Uspořádání a nevyrovnanost hmoty). Navenek se projevuje tím, že daná hmota neustále přijímá hmotu, obnovuje svou „unavenou“ hmotu a vylučuje nepoužitelnou hmotu. Případně roste, nedosahuje-li systémově dané velikosti a úplnosti. Uvedený koloběh příjmu, obnovy (růstu) a vylučování můžeme pozorovat u výše uspořádané (živé) i níže uspořádané (neživé) hmoty. Každý hmotný objekt tedy pracuje se soubory nehmoty (zjednodušeně energií – viz sekce Východiska, stránka Nehmota – systémový partner hmoty), které jsou podstatou jeho existence, které určují jeho uspořádání a které jsou hybnou silou tohoto cyklického procesu. Existence daného hmotného útvaru je proto podmíněna navazováním příslušných energií. Bez nich by si nemohl zachovat své vlastnosti a dříve či později by se změnil v jinou hmotu, živou či neživou. Tyto zásady platí i pro komponenty, z nichž jsou vyráběny tzv. orgonity. Máme na mysli pryskyřice a kovové třísky.

V tomto spojení představuje pryskyřice činitel, který se svým uspořádáním blíží hmotě lidského těla. Jedná se sice o látku silněji zahuštěnou než náš organizmus ale ne o tolik, aby ho její vnější přítomnost za daných podmínek poškozovala. Naopak, pracuje s energiemi, které na nás mohou mít blahodárný vliv. Svou přirozenou silou jednak vytahuje z nemocného těla silnější energie, jež jsou podstatou jeho nemoci, a jednak k sobě a tedy k tělu přitahuje vitální (orgonové) energie, jež jsou podstatou zdravé existence. Takové přirozené prostředí ovlivňuje příznivě i psychiku člověka neboli jeho duchovní stav – stav bytosti dočasně užívající daný organizmus. Vzpomeňme si, jak příjemně se cítíme v lese. Samozřejmě, že tyto pozitivní účinky pryskyřice mají svá systémová omezení vyplývající právě z uspořádání její hmoty.

Schopnost pryskyřice přitáhnout k sobě dostatečné množství pro člověka přirozených energií včetně hmot a udržet je dlouhodobě ve svém okolí může být posilována „vmícháním“ kovových třísek do její struktury. Musí se však provádět v přirozeném poměru, jinak by vzniklá směs ztratila své pozitivní účinky. V této souvislosti má svou nezanedbatelnou úlohu rovněž druh použitého kovu. Ve vztahu k lidskému organizmu se totiž jedná o velmi silně zahuštěnou hmotu a jako takový by mohl, zejména při dlouhodobějším působení, vést k jeho poškození. Stačí se podívat kolem sebe, kolik nemocných produkuje naše „vyspělá“ kovy přesycená civilizace. Poměr pryskyřice-kov a druh kovu tedy ovlivňují míru přirozenosti účinku orgonitu. Z výše uvedeného rovněž plyne, že ne každému člověku může být každý orgonit příjemný. Stejně jako se liší orgonity kus od kusu, byť jsou vyrobeny „stejně“, jsou originály i lidská těla. To znamená, že také ke spokojenosti a zdraví či nemoci každého z nás musíme přistupovat individuálně. Může se dokonce stát, že v daném okamžiku, za dané situace, nebude orgonit právě pro nás vhodný. Neměli bychom se proto snažit o používání orgonitu za každou cenu, tzv. lámat něco přes koleno. Vše má svůj čas.

Jako celek orgonit pracuje následovně. Pryskyřice stahuje z okolního prostředí, díky své přirozené „povaze“, soubory nehmoty (zjednodušeně energií) a hmoty přirozeně působící na člověka. V tomto množství by ale většinu těchto látek spotřebovala pro zajištění své „holé“ existence. Obsahuje-li však ve správném poměru přimíchané „silné“ kovové třísky, pomáhají jí stahovat větší objemy přirozených energií, které za sebou „kovové“ energie „táhnou“ právě díky své „síle“ (viz sekce Principy, stránka Energie jako nehmotný činitel Univerza). Ze stejného důvodu je současně udržují v dostatečném množství v okolí orgonitu a s nimi také energie, které pryskyřice vylučuje. Tímto způsobem orgonit vytváří obal, v němž se shromažďují přirozené energie v míře, kterou by pryskyřice sama o sobě nebyla schopna zajistit. Na straně druhé takto vytvářený obal odstraňuje ze svého prostoru nepřirozené energie a nepřirozenou hmotu. Část těchto látek rozebírá a část odpuzuje. Tak z orgonitu současně vzniká neustále se posilující přirozené hmotné uskupení intenzivně přitahující další přirozené energie a hmoty – můžeme žít v přirozenějším prostředí a přirozeněji se léčit. Intenzitu tohoto působení pak může každý z nás zesilovat svým láskyplným přístupem. Stále totiž platí, že základními systémovými nástroji k uchování a obnovení spokojenosti a zdraví na individuální i společenské úrovni jsou přirozený životní styl a přirozená léčba…

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *