Čárový kód – škrtat či neškrtat?

Jsme toho názoru, že čárový kód poškozuje člověka a to hned na několika úrovních, z nichž fyzické umístění čárového kódu na daném obalu je samo o sobě tou nejmenší hrozbou. Jak to z našeho pohledu funguje? Vezměme si jako příklad jakoukoliv potravinu: přirozená potravina je hmota, která se vyznačuje určitými přirozenými vlastnostmi. Aby si tyto vlastnosti uchovala, musí přijímat daný druh energií, tj. energií odpovídajících požadavkům na její přirozenost. Jinak potravina změní své vlastnosti, a proto i účinky na člověka. Když na ni respektive na její obal umístíme čárový kód, připojili jsme k ní jinou hmotu než je ona sama, hmotu s jinými požadavky na energie. Tímto způsobem vytváří čárový kód filtr, který omezuje množství energií, jež potravina potřebuje pro zachování svých vlastností. Potravina se proto mění, její hmota získává nové vlastnosti. V daném případě pro lidské tělo více nepřirozené, tj. takové, které ho více zatěžují a poškozují. Ale jen nepatrně, zatím. To je první část nepřirozeného účinku čárového kódu, ta nejméně nebezpečná.

Nepřirozenost čárového kódu umístěného na potravině pak dále prohlubuje laserový paprsek. Jedná se o soubor energií a hmot zatěžujících a poškozujících člověka na duchovní (tzv. psychické) a tělesné úrovni. Jde jen o to, jak hodně. To závisí jednak na intenzitě laserového záření a jednak na schopnosti daného jedince jeho účinky eliminovat. Proto provázejí užívání laseru přísná bezpečnostní opatření a například v medicíně je v některých případech jeho použití zcela vyloučeno, neboť k odstranění některých nemocí by musel být použit laserový výkon, který by mohl nemocného více poškodit nebo usmrtit. Vrátíme-li se nyní k čárovému kódu, znamená to, že po jeho ozáření laserovým paprskem se jeho hmota stane ještě více nepřirozenou. Shora zmiňovaný filtr, který čárový kód v daném místě na potravině vytváří, díky působení laseru zesílí a začne k sobě přitahovat více nepřirozených energií a hmot. Změna hmoty potraviny k horšímu pokračuje a její nepřirozené účinky na člověka se zvyšují. A to tím více, čím častěji je čárový kód na potravině ozářen laserem. To je druhá část nepřirozeného účinku čárového kódu, ta více nebezpečná.

Samozřejmě, že laserový paprsek ozařující čárový kód proniká také do samotné potraviny a zhoršuje její požadovanou kvalitu, tj. její výživnou hodnotu, stravitelnost a vyloučitelnost z těla. V této ozařovací akci je největším „zlem“ čárového kódu, že nutí k ozařování. Je příčinou toho, že někdo zvedne laserové zařízení a stiskne „knoflík“. Kdyby na potravině čárový kód nebyl, nikdo by ji neozařoval. To je třetí část nepřirozeného účinku čárového kódu, ta ještě nebezpečnější.

Vše shora uvedené platí pro cokoliv, na čem najdeme čárový kód: nápoje, oblečení, knihy atd. Když se pak v daném skladě/obchodě, v dané zemi, na daném kontinentě nacházejí obrovská množství hmoty označené čárovým kódem, když se vedle této hmoty tamtéž nacházejí obrovská množství laserových zařízení, která musí být vyráběna z nepřirozených hmot (jinak by se při působení nepřirozeného laserového záření sama rozpadla), a když jsou obrovská množství čárových kódů včetně svých nosičů nesčetněkrát ozařována laserovými paprsky, je logické, že všude kolem nás se neustále vytvářejí v nepatrných dávkách obrovská množství nepřirozených energií a hmot. To jest látek, jejichž účinky poškozují nejen člověka, ale i vše živé. Jako celek synergicky kumulují své nepřirozené působení, navazují se na další nepřirozené látky, jakými jsou elektromagnetický či automobilový smog, městský prach, průmyslový odpad, železobetonové stavby atd., a představují pro naši civilizaci obrovský problém a současně obrovskou vývojovou brzdu, protože největším projevem neznalosti je vědomé sebepoškozování. A to je čtvrtá část nepřirozeného účinku čárového kódu, ta nejnebezpečnější.

První tři nepřirozené účinky čárového kódu není možné z potraviny ani z ničeho jiného úplně ani zásadně odstranit přeškrtáváním čárového kódu. Fyzické přeškrtávání má v tomto smyslu jenom částečný a ne tak významný vliv, jaký je mu na hmotné úrovni přisuzován, ať ho provedeme jakkoliv. Samozřejmě, že každý krok vedoucí ke snížení nepřirozenosti čárového kódu je vítán. Děláme to také a budeme to dělat… Ve smyslu čtvrtého a nejnebezpečnějšího účinku čárového kódu má však zásadní vliv náš vnitřní odpor vůči čárovému kódu. Obrovský význam mají kampaně, které upozorňují na jakékoliv nebezpečné účinky čárového kódu a nabádají rovněž k takovým projevům nesouhlasu, jakým je jeho přeškrtávání. Každý, kdo se pro tento čin rozhodne a uplatňuje ho v praxi, otevřeně a jasně protestuje a sděluje, že odmítá sebepoškozování na nehmotné (zjednodušeně energetické) i hmotné úrovni. Tak si otvírá cestu k dalšímu duchovnímu-bytostnímu rozvoji směrem k větší svobodě, soběstačnosti, lepšímu zdraví a radostnějšímu bytí jak v aktuálním lidském životě, tak v životech následujících. To je zásadní účinek tohoto protestu na individuální úrovni. Takový člověk se zároveň vědomě či nevědomě spojuje s ostatními lidmi, kteří myslí a prožívají stejným způsobem. A protože myšlení a emoce jsou taktéž energetickou záležitostí, tato skupina pak vytváří v rodině, v obci, ve státě atd. přirozenější energetické a tedy i existenční prostředí, tzv. přirozené kolektivní vědomí. To je zásadní účinek tohoto protestu na společenské úrovni.

Samozřejmě, že jsou mezi námi lidé, kteří umí natolik pracovat s energiemi, že dovedou nepřirozený účinek čárového kódu na individuální úrovni – tj. na sebe – významně omezit nebo zcela vyloučit. Ať tzv. on-line nebo různými meditačními technikami. Totéž mohou provést s konkrétní potravinou. Takových lidí je sice zatím velmi málo, ale rovněž oni často „přeškrtávají“ čárový kód, aby srozumitelně podpořili ostatní. Svými pro nás neobvyklými dovednostmi v práci s energiemi však působení čárového kódu na společenské úrovni zásadně neomezují. Mají jiné životní úkoly, zkoušky. Třeba nebránit méně znalým či dovedným v jejich rozvoji a neomezovat možnosti, které pro ně byly tady a teď vytvořeny, aby také oni mohli vyjádřit svůj postoj a svou vůli nepoškozovat se pomocí nástrojů, které mají tady a teď k dispozici. Pamatujme, že i to může být velmi těžké… Společenská nebezpečnost čárového kódu pak může mít další navazující nepřirozené dopady. Například vytváří precedens k elektronickému označování nejen zboží, „nemyslících nebo necítících“ zvířat, ale i lidských těl. Chamtivost a touha po moci nezná mezí. Bohužel, jedni je bezpáteřně omlouvají potřebou ekonomického růstu a technologického (ne)rozvoje a druzí je naivně i z pohodlnosti podporují – ale možná stejně bezpáteřně doufají, že jim jednou podaří být těmi prvními. Takové úvahy a činy zásadně ohrožují naši svobodu a zdraví. Nepotřebujeme vyvíjet a vyrábět stále „dokonalejší“ prostředky k označování čehokoliv a kohokoliv. Ty z nejdokonalejších totiž nosíme v Sobě. Na nehmotné (telepatické, jasnovidné, duchovní…) úrovni jsme schopni rozpoznat cokoliv na jakoukoliv vzdálenost. Je to pouze otázka naší vyspělosti, našich dovedností a našeho životního záměru. Všichni jsme „od Boha dostali do vínku“ telepatii, jasnovidnost, energetickou léčbu a podobné „zázraky“. Neboli tyto pro někoho „paranormálnosti“ jsou naší přirozeností, jsou součástí univerzálních, přírodních a jinak nazývaných zákonitostí. Chováme se nezodpovědně především sami k Sobě, když je nerozvíjíme. Pak můžeme dospět rovněž k takovým nápadům jako je označování potravin, zvířat nebo lidí čárovými kódy a jejich ekvivalenty. Pak se stáváme obětí nepřirozených hmot a energií, které nás v naší neznalosti, v nedostatku naší lásky a nehmotných dovedností, ovládají-poškozují a brzdí tak náš vývoj. Zbytečně trpíme. Vždyť i pro energie stejně jako pro hmotu platí, že jsou špatným pánem ale dobrým sluhou. Do této oblasti má proto směřovat vývoj lidské bytosti a rozvoj lidské společnosti, tady se rodí individuální svoboda a společenská harmonie. To je pokrok a prosperita, nikoliv bezuzdná výroba a používání nesmyslného množství nezvladatelné hmoty včetně elektronických zařízení poškozujících vše živé. Vydejme se na cestu ke spokojenosti a zdraví, využijme obrovský prostor k objevování a výzkumu, který nosí každý z nás v sobě. Mysleme na to a konejme v harmonii mezi nehmotou a hmotou, s láskou…

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *