Duchovní stres, hmotný a nehmotný (zjednodušeně energetický) blok

Duchovní (tzv. psychický) stres „okrádá“ tělo o významné množství vitálních energií, jejichž nedostatek se následně projevuje nesprávnou funkcí různých tělesných orgánů (systémů). Na tělesné úrovni se tak podílí na vytváření tzv. nehmotných (zjednodušeně energetických) a hmotných bloků. Vzhledem k tomu, že každý jedinec je jiný, odlišujeme se rovněž projevy těchto zásadních energetických nerovnováh. U někoho k nim dojde nejdříve v mozku, v játrech, v kloubních spojeních; u jiného člověka mohou na prvním místě postihnout třeba srdce, pohlavní ústrojí atd. Statistiky, které se výskytem jednotlivých projevů nemocí zaobírají, nedokáže „vědecky“ ověřená medicína v dostatečné míře využít. Jednak ze svých úvah a konání vypouští o své vlastní vůli část systémových informací, tj. informace o existenci a funkci nehmoty, a jednak se poddává tlaku hmotné a na zisk orientované společnosti.

Být v duchovním stresu znamená pracovat s myšlenkami a emocemi, na které zatím nestačíme. Na fyzikální úrovni jsou tyto myšlenky a emoce tvořeny silnými energiemi, které nedokážeme ovládnout a podřídit své lásce. Vyvolávají v Nás nejistotu, ztrácíme orientaci, nestačíme nepřetržitý tok myšlenek a emocí, které jsou neoddělitelnou součástí naší existence, kontrolovat. Tento stav může přerůst ve strach nebo v násilí. Nezvládané energie však obklopují nejen Nás ale i Naše dočasné lidské tělo. Svou silnou podstatou blokují přístup vitálních energií k organizmu a navazují se na jeho hmotu. Omezují počet a přirozenost tělesných procesů.

Hmotný blok si lze představit jako „kousky“ hmoty, s nimiž daný orgán (systém) nedokáže pracovat. Neumí je použít ke svému růstu (roste-li ještě), ke své obnově, k funkcím, které má poskytovat ostatnímu tělu, ani je nedokáže připravit k vyloučení. Proto se v něm ukládají a neustále blokují část sil celého organizmu, neboť imunitní systém se nepřetržitě snaží tuto nepřirozenou hmotu včetně jejích existenčních energií odstranit. „Ví“, že tělo jejím působením slábne a že může být poškozeno nebo dokonce zničeno. Na hmotné úrovni totiž nepřirozené podmínky vedou k tvorbě zmetků a usazenin, které postižený orgán předává ostatnímu tělu. Tak se spouští řetězec dalších problémů.

Nehmotný blok má stejnou charakteristiku jako blok hmotný, ale tvoří ho pouze nehmota. Zjednodušeně energie, které jsou v daném místě nepřirozeně navázány na hmotu těla a které tak narušují systémovou funkci nehmotného i hmotného těla. Tyto nebezpečné látky pronikají do organizmu v důsledku duchovního (tzv. psychického) šoku nebo působením silného vnějšího tzv. elektromagnetického pole. Obě možnosti vedou k oslabení energetické ochrany těla, která je dle našeho názoru přirozenou součástí imunitního systému. V obou shora uvedených případech dochází ke vstupu nepřirozených energií do organizmu, k vyvolání nehmotné (energetické) nerovnováhy a nakonec k vytvoření hmotného bloku na stejném místě nebo jinde v těle. Jediným účinným prostředkem k odhalení a likvidaci nehmotného bloku je cílené nehmotné působení neboli tzv. energetická diagnostika a energetické terapie. Existují také pomocné metody, které využívají hmotných projevů těchto bloků. K těm přirozeným patří například hmotné metody čínské medicíny nebo Su Jok. Tyto nástroje však mají omezené možnosti působení, které vyplývají právě z vlastností použitých hmotných prostředků. Mohou na nehmotný blok působit jenom v rozsahu nehmoty (energií), s nímž jejich hmota pracuje, aby si zachovala své funkce (magnety, semínka, jehly…). Z toho plyne, že některé nehmotné bloky jsou na energetické úrovni mimo účinek používaných hmotných diagnostických i léčebných prostředků. Někdy se může stát, že také hmotný blok zjištěný prostředky hmotné a na zisk orientované medicíny zůstane bez povšimnutí. Příčinou je právě neznalost či odmítání existence nehmotných bloků, které skrze takovou „neškodnou“ hmotu působí. Během posledních staletí na své pouti za hmotou člověk sice urazil pořádný kus cesty, ale díky „hmotné“ slepotě nevidí jasně a úplně, co vlastně objevil a jak by s tím mohl úspěšněji naložit. Obrazně řečeno, nesmírné množství informací, jež byly získány, jsou utloukány kladivem na kovadlině stejně jako ve středověku.

Ať je tedy člověk postižen jakýmkoliv projevem nemoci, nejúčinnějšími prostředky k jeho odstranění-vyléčení jsou přirozený životní styl a přirozená léčba. Bohužel, především „vyspělá“ západní společnost tento přístup ve své většině zatím odmítá. Nepřinášel by totiž jednotlivcům, kteří ji nyní ovládají, moc a zisk, jež jim plynou právě z neznalosti a zatajování informací. Nepodpořil by jejich ekonomický růst, který je ostatním účelově překládán jako i jejich růst, což je holý nesmysl, jak můžeme vidět všude kolem. Přirozený život je založený na lásce, jejíž neoddělitelnou součástí je také maximální možná soběstačnost na úrovni jednotlivce. A to soběstačnost i v oblasti péče o spokojenost a zdraví. Musíme se však učit, jak si ji vytvářet, a nenechat se manipulovat nízkými potřebami neznalých (i svými), ať se projevují jako chamtivost, touha po slávě, ješitnost, pohodlnost, lhostejnost, náboženský fanatismus a podobně. Pamatujme si, že v dosažení svých cílů jsou neznalí (i my) velmi vynalézaví a že při tom často zneužívají rozličné dovednosti, které si pro tento život vybrali: krásu, logické myšlení, fyzickou zdatnost či křehkost, práci s energiemi, schopnost předstírat a mnohé další. Učme se proto lásce, neboť síla lásky je nepřekonatelná a v jejím světle se vše jasně a každému bez výjimky zobrazí. Opět připomínáme, že tato zdánlivě „naivní, nevědecká“ věta má rovněž svůj hluboký fyzikální význam a projev. I proto je pravda o lásce utajována, láska je zesměšňována a její fyzikální projevy nejsou zkoumány vůbec nebo je jejich výzkum utajován. Důvodem k takovému chování je vždy strach. Je proto nezbytné si uvědomit, že spokojenost a zdraví je v prvé řadě naše individuální právo ale i odpovědnost. Bez lásky však své právo nezískáme a svou odpovědnost nedokážeme přijmout…

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *