Co se možná neví o léčbě magnety

Magnetoléčba bývá často spojována s nejrůznějšímu metodami přirozené léčby. K nim patří také tradiční čínská medicína a Su Jok. Právě zde byla „objevena“ i „vědecky“ ověřenou (klasickou) medicínou. Ať tak či onak, magnetoléčba je ve všech případech používána ke stimulaci energetického systému organizmu neboli nehmotného těla. Jejím cílem je navození dynamické rovnováhy v těle neboli homeostázy. Existují sice fyzikální popisy, které vysvětlují, jak tuto svou funkci plní, přesto se pokusíme přispět i svým úhlem pohledu. A začneme odpovědí na otázku: Co je podstatou účinku magnetu?

Magnet je silně zahuštěná hmota a výraz „silně“ se na tomto místě vztahuje k zahuštění lidského organizmu. To znamená, že hmota magnetu pracuje s podstatně silnější nehmotou (zjednodušeně energiemi) než hmota našich těl. Za určitých okolností by se proto dalo říci, že s nepřirozenou. Právě tato nepřirozenost magnetu vůči lidskému tělu je podstatou jeho omezeného použití v léčbě. Vysvětluje, proč někteří z nás magnetoléčbu nepřijmou nebo proč se nedoporučuje působit magnetem dlouhodobě jako třeba semeny nebo barvami. Jak tedy tato silná magnetická hmota ovlivňuje člověka?

Magnet přiložený na příslušné místo odebírá z těla energii. „Koná“ tak v souladu s principy řazení energií a řazení hmoty. Vysává z těla tzv. nehmotné (zjednodušeně energetické) bloky, které se vytvořily v postiženém orgánu, v souvisejícím meridiánu nebo v bodě podobnosti. Samozřejmě, pokud na ně svou silou stačí. Poloha magnetu, tj. pól, který přiléhá k tělu, určuje způsob rozbití nehmotného bloku a odebírání energie z těla. Energetický tok, jimž magnet působí, si můžeme představit jako dva ovály, po nichž energie magnetu krouží. Tyto dva ovály mají společnou jednu stranu, stranu procházející pomyslnou osou magnetu od severního pólu k jižnímu. Tímto směrem – od severního pólu k jižnímu – „proudí“ magnetem energie, aby se posléze rozdělily. Část z nich obkrouží tělo magnetu směrem doleva, vrací se k severnímu pólu a znova prochází osou magnetu. Druhá část energií obkrouží magnet stejným způsobem ale zprava. Systémovou podstatou tohoto nepřetržitého pohybu energií jsou jako u každé jiné hmoty principy Uspořádání a nevyrovnanosti hmoty, které nutí dané hmotné uskupení (živé či neživé), aby neustále přijímalo novou hmotu a vylučovalo opotřebovanou hmotu, pokud si chce zachovat své funkce. Jak už jsme výše naznačili, energie jsou z těla magnetem odebírány-navazovány, ať ho přiložíme jakýmkoliv pólem. Jde pouze o to, kterým směrem se odebírání-navazování uskuteční. Energie totiž proudí ve hmotě i mimo hmotu v levotočivých a pravotočivých spirálách, které se mohou do hmoty různě prostorově promítat (viz sekce Principy, stránka Energie jako nehmotný činitel) a které se mohou navzájem různě skládat. Tuto jejich prostorovou a skladební rozmanitost v místě stimulace neboli prostorovou a skladební rozmanitost nehmotného (zjednodušeně energetického) bloku zohledňuje právě poloha magnetu. Někdy je nutné přiložit na příslušné místo severní pól, jindy zase jižní.

Shora uvedené principy fungování magnetu vysvětlují i jeho shora zmiňované nepřirozené vlivy. Čím má člověk méně zahuštěné tělo, tím intenzivněji může magnet zasahovat do jeho energetické konfigurace. U těchto jedinců pak nenavazuje jenom nehmotný (energetický) blok, ale pokouší se navázat také na hmotu těla, kde pak může působit sám o sobě jako nehmotný (energetický) blok. Může se navázat i na původní nehmotný (energetický) blok a zesílit jeho nepřirozený účinek. Místo aby dynamickou rovnováhu tělesných procesů podpořil, pracuje proti ní. Odsud pocházejí závratě, bolesti a další nepříjemnosti, které při použití magnetů někteří z nás pociťují. Z uvedeného rovněž plyne, že účinky magnetoléčby závisí i na našem aktuálním stavu. Proto se může stát, že nám někdy léčba „sedne“ a jindy nás potrápí. Ze stejných důvodů není možné nechat magnet působit dlouhodobě jako třeba zmíněná semena. Dříve či později, právě v závislosti na zahuštění těla a použitého magnetu nebo při našem oslabení (duchovním či tělesném), by se magnet „naboural“ do našeho energetického systému a vytvořil by zárodek budoucí nemoci.

Výše jsme uvedli také obecně známou skutečnost, že léčebný účinek magnetů není objevem naší doby. Tento prostředek se využívá „odjakživa“. O čem se však hovoří méně, je vliv podmínek, za nichž byl magnet vytvořen, na jeho vlastnosti. Za prvé, magnety, které jsou dnes běžně pro léčebné účely k dispozici, byly vytvořeny uměle, a to nepřirozenými výrobními postupy. To jest postupy, které samy o sobě poškozují lidské zdraví a jejichž škodlivost se projevuje také na jejich výsledku – na magnetu. Podobně tomu je se surovinami používanými k jejich výrobě. Uměle vyrobené magnety se proto nedají srovnávat s jejich ekvivalenty vytvořenými přírodou a tedy ani s magnety, které v dávných dobách používali třeba „autoři“ čínské medicíny nebo Su Jok. A za druhé, planeta jako celek podléhá neustálým změnám včetně atmosféry a zemské kůry, jež je zdrojem přírodních magnetů ale i surovin pro výrobu umělých magnetů. Tyto změny se projevují rostoucím zahuštěním planetární hmoty. Současně s ním se vtělujeme do stále méně zahuštěných lidských těl. A také mnozí z nás si svá těla po narození během života člověka upravují a v transformačních procesech snižují jejich zahuštění. Ve výše uvedených souvislostech není těžké se domýšlet, co to znamená. Jde o záměr, který je plně v souladu s univerzálními principy. Měnící se planeta a naše dočasná lidská těla Nás nutí, abychom se více soustředili na Své možnosti. Vytvářejí nám vhodnější podmínky pro pochopení, že „…nejdokonalejší pozemskou technologií… je člověk…“ a že „…nejvýkonnější nástroj a počítač na Zemi představují jeho láska, myšlení a emoce…“ Podporují naši cestu k soběstačnosti jednotlivce a tím i ke zvyšování naší osobní svobody. Upozorňují nás, že už příliš dlouho hledáme řešení jenom ve hmotě a mimo Sebe, že zcela opomíjíme nehmotnou podstatu Všeho i Nás samotných. Je čas na změnu.

Kromě lásky je jedním z nejvýznamnějších nástrojů, které bychom měli při léčbě rozvíjet, naše intuice, naše nehmotné vnímání neboli cílené nehmotné působení (CNP – viz sekce Principy, stránka Tvořivý duch). Může nám velmi dobře posloužit i při používání magnetů. Prostřednictvím CNP můžeme změřit jak zahuštění magnetu, tak zahuštění postiženého organizmu. Můžeme najít také blokované místo v postiženém orgánu, na meridiánu nebo bod podobnosti. Rozvíjení nehmotného poznání, tj. poznatků i dovedností, je v současné době pro náš harmonický vývoj velmi důležité, vlastně nenahraditelné. Na tomto místě opět zdůrazňujeme, že jakékoliv nehmotné dovednosti, více či méně rozvinuté/omezené, samy o sobě nevypovídají nic o naší vyspělosti. Proto stačí, když univerzální principy lásky a Nehmoty integrujeme do svého uvažování a jednání. I to je uplatnění CNP! Nemusíme umět telepaticky komunikovat, sestavovat na dálku energetické mapy těla nebo měřit „pouhým dotykem své ruky“ zahuštění magnetu. Co bychom však měli vždy uplatňovat, je spojení nehmotných a hmotných principů.

Magnety tedy mají své výhody i nevýhody. Je na každém, aby je zvážil, léčící i léčený. Berme přitom v úvahu, že magnety mohou pomoci. Ale možná, že bychom mohli využívat přirozenější prostředky k stimulaci tělesných bodů, jakými jsou akupresura (včetně přikládání semen), akupunktura, moxování nebo masáž. Účinek těchto metod je minimálně stejný. Pokud bychom přece jen chtěli nebo potřebovali přikládat na tělo silnější hmotu, pak považujeme za vhodnější přírodní minerály nebo měděné levotočivé respektive pravotočivé spirálky (viz sekce Principy, stránka Pravotočivost a levotočivost). Při svém rozhodování se vždy nechme vést i láskou…

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *