Poznámka ke krevnímu tlaku

Krevní tlak není konstantou. Jeho hodnota se mění v závislosti na více činitelích. Nejvýznamnější z nich jsou:

  1. zahuštění lidského těla (dále jen zahuštění těla),
  2. aktuální nebo dlouhodobý duchovní (tzv. psychický) stav a
  3. aktuálně nebo dlouhodobě prováděná činnost.

Svou úlohu sehrává také počasí, postavení Měsíce vůči Zemi, ale i prostředí, ve kterém člověk pobývá, ať krátkodobě či dlouhodobě (například ovzduší, materiály). Krevní tlak proto v průběhu dne kolísá a jeho výkyvy mohou být podstatné právě v souvislosti s působením výše uvedených faktorů a nemusí být projevem choroby. Ráno, kdy člověk vstává, mění svou pozici z lehu do vzpřímenější polohy (sed, stoj) a začne se více pohybovat, roste zátěž ducha i těla a tlak se logicky zvýší. Nejvyrovnanější krevní tlak lze změřit v období od 13. do 15.hodiny, po ukončení obnovy buněk srdce. Samozřejmě za předpokladu, že se jedinec nachází v klidu.

Vliv duchovního stavu na změnu krevního tlaku je stejně známý jako intenzita pohybových aktivit. Význam počasí a prostředí při hodnocení krevního tlaku není o nic menší. Prudké a časté změny teplot (ochlazení a oteplení) nebo prudké a časté změny hmot (oblačnost, déšť, záření) a změny jejich pohybu (prudký vítr, orkány, magnetické bouře, náhlé bezvětří) mohou rovněž vést ke kolísání krevního tlaku. Nepříznivý dopad na funkce těla včetně řízení krevního tlaku mají také silně znečištěné prostředí, které „zasypává“ tělo nevhodnými látkami či látkami v nadměrném množství, nebo uzavřené prostředí, které zabraňuje přístupu vitálních energií a hmot k tělu. A to i po opuštění takového prostředí, kdy tělo usiluje o odstranění „přijatých“ nečistot (záření, smogu, popílku, cigaretového kouře a dalších jedů) nebo kdy se snaží dohnat vše, co nemohlo v nevhodném prostředí dostatečně zajistit (například standardní obnovu orgánů). V tomto období, jež může trvat řádově sekundy i roky, bude krevní tlak určitě kolísat podle toho, s jakou intenzitou a úspěšností se bude tělu dařit získat narušenou rovnováhu.

Nejméně známým a nejméně zohledňovaným činitelem ovlivňujícím řízení krevního tlaku v jakémkoliv období, prostředí a při jakékoliv zátěži je zahuštění těla. Četnost a intenzita změn krevního tlaku odpovídá právě míře tohoto zahuštění. Čím má člověk méně zahuštěné tělo, tím citlivěji reaguje na změny a tím častěji a s vyšší odchylkou se mění jeho krevní tlak. V těchto případech, tj. u méně zahuštěných těl, významně roste vliv lásky a nehmotných (zjednodušeně energetických) dovedností na přirozenou funkci řídících systémů organizmu. Samozřejmě, že jejich vyšší míra podporuje přirozenost i dalších tělesných procesů. Rozdíly v zahuštění těla se projevují jak na úrovni jednotlivce (každý má jiné zahuštění těla), tak na úrovni orgánů a systémů těla téhož jedince. Například hmota srdečních chlopní může být zahuštěna jinak než hmota srdečního svalu. Stejně tak mohou mít odlišné zahuštění játra a ledviny. Tyto rozdíly vyplývají z funkce příslušného orgánu (systému) těla včetně jeho částí a odpovídají jejich zahuštění neboli nehmotě (zjednodušeně energiím), s nimiž daný orgán nebo jeho části systémově pracují. Jsou-li tyto meze překročeny, tělo onemocní. V případě nerovnováhy hmoty srdečních chlopní a srdečního svalu třeba tzv. vrozenou arytmií srdce. Neznalost či odmítání působení nehmoty jak obecně, tak v lidském těle, je také příčinou řady komplikací spojených s transplantací orgánů, ať se projevují v krátkodobém či dlouhodobém časovém horizontu.

Krevní tlak představuje velice vděčné téma, vždyť nám ho změří hned při narození. Hmotná lékařská věda, často hnaná ziskem, jej však nehodnotí ve výše zmíněných souvislostech a v současné lékařské praxi přetížené vysokým počtem nemocných a svázané účelovými normami na taková hodnocení není čas ani prostor. Chybí rovněž dostatek odborníků, kteří by byli v tomto směru cíleně vychováváni a kteří by rozvíjeli nehmotné poznání ruku v ruce s poznáním hmotným. Jednou z příčin tohoto žalostného stavu je skutečnost, že léky „na tlak“ generují obrovský zisk. V roce 2006 investovaly farmaceutické firmy jenom v USA do tzv. všimného ve zdravotnictví 19 miliard amerických dolarů. Strašák vysokého tlaku využívá systémové neznalosti člověka a jeho zboží se velmi dobře prodává, přestože příčinu „idiopatické“ nemoci neodstraňuje. Mnohdy pak může být léčeno něco, co nemocí není, neboť se jedná o přirozenou dispozici daného těla. Stačilo by ji lépe znát a chovat se podle toho. Nejúčinnějším nástrojem k uchování nebo obnově spokojenosti a zdraví, a tedy i přirozeného krevního tlaku, je přirozený životní styl a přirozená léčba. Člověk by měl poznávat hlavně své tělo a učit se porozumět jeho signálům. Bez dostatečné znalosti jeho přirozené podstaty a přirozených funkcí ho displej tlakoměru informuje pouze o tom, co přístroj změřil, nikoliv o tom, co to znamená…

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *