Dopis „věřícímu“

Dopis Tobě: …děkujeme za všechny materiály. Prostudovali jsme také Tvé poznámky a otázky, které k nim byly přiloženy. Tentokrát se nebudeme vyjadřovat k jednotlivostem, ale předložíme Ti svůj názor souhrnně. Prosím, ber ho jako náš subjektivní pohled a toliko snahu přispět. Myslíme si tedy, že se neustále dotýkáš dvou témat:

  1. pomoci mimozemských civilizací a duchovního dědictví minulosti a
  2. komunikace s bytostmi mimo tělo jako projev Tvé odměny, vyspělosti.

K prvnímu bodu můžeme říci následující. My bychom termín mimozemská civilizace raději nahradili termínem mimolidská civilizace. Vždyť na Zemi nejsme sami a Zemi využívají také další bytosti, které nejsou inkarnovány do lidských těl. Existují, přesněji působí, ve svých komunitách-civilizacích. A teprve ostatní bytosti, které mají svůj „domov“ jinde v Univerzu neboli které se projevují „standardně“ skrze jiné části Univerza, bychom nazvali mimozemšťany. Bytosti – lidé, další pozemské bytosti a mimozemšťané – jsou na různém stupni vyspělosti, tj. dopracovaly se k různému stupni uplatnění lásky. A mají různé dovednosti, tj. umí různým způsobem využívat různé energie včetně různých forem nehmotné (telepatické) komunikace s jinými bytostmi. Neplatí však doslova, čím vyšší dovednost, tím láskyplnější-vyspělejší bytost. A neplatí to ani naopak. V Univerzu tedy existuje mnoho různých bytostí. Některé z nich mají zájem také o planetu Zemi a lidstvo. Není důležité vědět, jak jsou organizovány, jak se nazývají jejich lóže a přít se s druhými, zdali tomu tak je. Není důležité vědět, jestli mají nějaké mistry a jak jim říkají. Není důležité dělit Univerzum na zodiakální a nadzodiakální. Není důležité vyznat se ve spoustě starobylých a jistě zajímavých učeních. Ta jsou dílem minulosti, byla určena v prvé řadě lidem své doby a právě jim měla pomoci pochopit Boha, Univerzum a podobně. Pro současného člověka mají jen orientační charakter. říkají mu, že už dříve o pozemských i nadpozemských věcech uvažovali mnozí, a ukazují mu jak. Svou existencí ho podporují v jeho hledání, zaváhá-li, když se o něco takového zajímá a když je láska jeho životním cílem. Není ale naším úkolem přebírat tyto nauky jako celek a řídit se jimi. Dokonce to ani není žádoucí. K těmto poznatkům minulosti musíme přispět svým dílem. A to poznáním, které bude odrážet ducha naší doby na Zemi i v Univerzu. Stejně bychom měli hodnotit kontakt s ostatními bytostmi včetně mimozemšťanů. V tomto procesu nám mohou jenom pomáhat. To znamená postrčit nikoliv vést za ruku a vyřešit naše problémy, naše chyby. Zasahují-li nad rámec takto definované pomoci, vytvářejí jak sami sobě, tak nám, další problémy. Přitom bychom měli brát v úvahu, že to platí i naopak. Měli bychom si také uvědomovat, že informace, které nám poskytují, a způsoby, jak nám je předávají, vycházejí z míry jejich poznání včetně jejich poznatků o nás nebo o Univerzu. Jejich výklad námi samotnými pak odpovídá míře našeho poznání, naší aktuální vyspělosti a našim aktuálním dovednostem, ať je přijmeme přímo (channeling, znamení, intuice, zjevení…) nebo zprostředkovaně (kniha, film, přednáška, internet…). Podle nás bychom měli přistupovat k jakémukoliv kontaktu-vztahu z těchto dvou úhlů pohledu.

K druhému bodu Ti předkládáme tento názor: Jak naši předchůdci, což jsme často i my sami, protože jsme se už mnohokrát inkarnovali do lidských těl, takže by bylo přesnější napsat: Jak v minulosti, tak nyní, máme na své cestě objevování Boha, Univerza k dispozici jeden nástroj, který se nemění, a tím nástrojem je láska. Proč? Protože láska je Božský atribut, který dříme uvnitř každého z nás a který se učíme v každém ze svých lidských životů používat nebo nepoužívat, a tím ukazujeme Sobě, Ostatním, Bohu, k čemu námi zvolená cesta vede a co jsme se naučili. A protože se neustále vyvíjíme, mění se i podmínky, v nichž svá jednotlivá lidská bytí uskutečňujeme – říkáme jim civilizace, společenské řády, komunity nebo klimatická či geologická období atd. Nezapomínejme také, že jsme každý jedinečnou bytostí – různě uplatňujeme lásku a máme různé dovednosti podle toho, jaké máme úkoly, co se chceme naučit, v čem se chceme zdokonalit. Proto s námi jiné bytosti komunikují různými způsoby právě v závislosti na našich dovednostech a nikoliv jenom v závislosti na míře námi projevované lásky. Tak se může stát, že člověk, jenž v daném okamžiku nedosahuje lásky druhého, komunikuje s jinými bytostmi skrze tyto dovednosti – má je pro daný život k dispozici, zatímco druhý projevující „více“ lásky to „nedokáže“. Tato komunikace totiž není odměnou, ale především zkouškou, jak s ní ten, komu byla umožněna, naloží. Kromě toho všichni jsme spojeni skrze svou Božskou-Láskyplnou podstatu a skrze ni také nepřetržitě komunikujeme. Záleží jen na nás, jestli to přijmeme a uznáme: „Nepochopíte, jestliže neuvěříte.“ Umí to každý: „Neklekejte přede mnou, i ve Vás je Bůh.“ Pochopení této skutečnosti a její prožívání je největší „odměnou“ pro každou bytost. Láska je tou nejdokonalejší komunikací a také naším největším osobním příspěvkem Sobě, Ostatním, Bohu i době, v níž právě žijeme. Tuto lásku musíme najít hlavně v Sobě a ne na mimozemských lodích nebo v diskuzích s mimozemšťany či dalšími bytostmi nevyužívajícími lidské tělo. To platí i vůči ostatním lidem. Tyto jevy, úkazy, jsou určeny těm, kdo je potřebují ke své práci tady a teď. Ten, kdo se s nimi nesetkává, nejsou mu předkládány, „neumí to“, ten je nepotřebuje, kráčí k „témuž“ svou neméně hodnotnou cestou. Pro něho jsou pouhou informací, že nám pomáhají i další bytosti a že jim nejsme lhostejní. Posilují nás svou projevenou láskou. Tato pomoc však není klíčovým činitelem pro náš vývoj. V tom hrajeme hlavní roli vždy My sami. Podmiňovat proto shora uvedené dovednosti jenom láskyplným životem není dle nás správné. Pokud Tě to velmi tíží, ber, prosím, tuto situaci jako zkoušku své pokory a trpělivosti a hlavně pochopení toho, co je láska a co je Tvůj úkol – rozvíjet v Sobě neustále lásku. Tak nejvíce posloužíš Sobě, Svým blízkým, Ostatním, Bohu, Zemi, Univerzu, neboť touto nepřetržitou a vytrvalou činností přitahuješ k Sobě, k Zemi a ke Všem na Zemi obrovské proudy láskyplných energií, ať už si to uvědomuješ či nikoliv. Přispíváš tak velkou měrou ke změně Sebe sama, ostatních, planety i celého Univerza. Tak se plně a v souladu s Božským záměrem účastníš toho, po čem tak toužíš – změnit tento svět a lidstvo k lepšímu. Nemůžeš více dát a není v Tvých-Božských možnostech více přijmout. Setkání s mimozemšťany či jinými bytostmi nebo rozhovory s nimi nemohou Tvé Božské-Láskyplné působení nikdy a nijak nahradit. Láska je cíl Tvého současného lidského života – Tvoje láskyplná přítomnost, láskyplná zkušenost jsou Tvým osobním a ničím nenahraditelným darem lidstvu, ostatním bytostem, planetě, Univerzu a Sobě… prožitek lásky je Tvou největší odměnou.

Ptáš se na univerzální modlitbu. Je jich celá řada. Poznají se tak, že jsou snadno pochopitelné, člověk si je rychle zapamatuje a nejsou dlouhé – univerzalita spočívá v jednoduchosti na každé úrovni lidského poznání. My používáme tuto „modlitbu“: Miluji Tě, Omlouvám se, Soucítím s Tebou, Odpusť mi, prosím, Přijímám Tě v pokoře a skromnosti, Děkuji Ti… Modlitbu říkáš Sobě. To je velmi důležité pochopit a dělat. Můžeš ji věnovat také svému lidskému tělu. Jistě poznáš i její další možnosti, budeš-li to potřebovat. Můžeš ji opakovat kolikrát chceš a v každém slově prociťuj lásku. Časem slova nebudeš potřebovat…

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *