Zajímavé myšlenky

Všechny informace o lidských inkarnacích dále uvedených bytostí a k nim vztahující se odkazy pocházejí z wikipedie… nebo z jejich knih…

sv. Augustýn (též sv. Augustin nebo Augustin z Hippo, 354Thagaste, dnes Souk-Ahras v Alžírsku430 Hippo Regius, dnes Annaba, v dnešním Alžírsku), byl biskup a učitel církve v období pozdního římského císařství; je též svatýmkatolické církve, jehož svátek připadá na 28. srpna; Augustinus je jeden z nejvýznamnějších raně křesťanskýchfilozofů a teologů):

 • Lidé cestují, aby obdivovali mohutnost hor, vysoké mořské vlny, dlouhé řeky, široký prostor oceánu, kruhový pohyb hvězd – a přitom se bez zájmu míjejí…

Bacon, Francis (1. vikomt St. Albans, baron z Verulamu, 22. ledna1561, Londýn9. dubna1626, Londýn) byl anglický filosof, vědec, historik a politik; je považován za zakladatele empirismu a tvůrce nové vědecké metody):

 • Nehledej velké bohatství, ale takové, jakého můžeš nabýt spravedlivě, užít střídmě, rozdat vesele a opustit ve spokojenosti…

Březina, Otokar (vlastním jménem Václav Jebavý, 13. září1868, Počátky25. března1929, Jaroměřice nad Rokytnou) byl český básník a spisovatel; svým básnickým dílem, jež završuje český symbolismus, se zařadil mezi největší zjevy světové poezie):

 • Neboť konečně nejvyšší smysl naší práce jest, aby přibývalo lásky na této zemi, a tím stále mocněji zjevovala se lidem krása díla Božího…

Buddha (vlastním jménem Siddhártha Gautama, v páli Siddhattha Gótama, přibližně 564/3 př. n. l. Kapilavastu /v páli Kapilavatthu/ – podle legendy zemřel 13. října 484/3 př. n. l. Kušinagara /v páli Kusinára/, podle théravádové tradice žil v letech 623–543 př. n. l., je zakladatelem buddhismu):

 • Všechny popisy reality jsou jen dočasnými hypotézami…

Coomaraswamy, Ananda Kentish (22. srpna 1877, Colombo, Ceylon – 09.09.1947, Needham, Massachusetts, cejlonský filozof a metafyzik , stejně jako průkopnický historik a filozof indického umění, interpretem indické kultury na Západě):

 • Každému psychologickému pojmu v angličtině odpovídají čtyři v řečtině a čtyřicet v sanskrtu…

Dalajlama (duchovní, politický a světský vůdce Tibeťanů):

 • Mým náboženstvím je laskavost…

Douglas-Klotz, Neil (mezinárodně uznávaný badatel v oboru religionistky a psychologie, autor knihy Skryté evangelium):

 • …slovo láska bylo natolik ovlivněno lidovými a kulturními pojetími milostného vztahu, sexuální politikou a konzumem, že už sotva víme, co znamená…

de Chardin, Pierre Teilhard (1. května1881, Orcines, Francie10. dubna1955, New York, USA, byl francouzský náboženský myslitel a vědec, geolog a paleontolog, člen Tovaryšstva Ježíšova (jezuita)):

 • Přijde čas, kdy po využití větru, gravitace, přílivu a odlivu, využijeme pro Boha energii Lásky. A tehdy, podruhé v historii světa, lidstvo znovu objeví oheň…

de Quincey, Christian (uznávaný filozof a spisovatel, učí na univerzitách a vysokých školách ve Spojených státech a Evropě, profesor filozofie a vědomí na John F. Kennedy University, zakladatel Akademie moudrosti):

 • Vědci jsou ve zvláštní pozici, kdy jsou každý den konfrontováni s nevyvratitelným faktem svého vlastního vědomí, aniž by byli schopni je vysvětlit…

Einstein, Albert (14. března, 1879, Ulm, Německo18. dubna, 1955, Princeton, New Jersey, USA, byl teoretický fyzik, jeden z nejvýznamnějších vědců všech dob):

 • Věda bez náboženství je chromá, náboženství bez vědy je slepé…
 • žádný problém nemůže být vyřešen na stejné úrovni myšlení, která jej stvořila…
 • Intuice je posvátný dar a racionální mysl je věrný sluha. Vytvořili jsme společnost, která ctí sluhu a zapomněla na svůj dar…

František z Assisi (vlastním jménem Giovanni Battista Bernardone), zvaný někdy též sv. František Serafinský, (c.5. červenec 1182, Assisi, Itálie3. říjen, 1226, Assisi, byl mnich, zakladatel žebravého řádu františkánů a mystik):

 • Bože, dej mi odvahu změnit, co změnit lze, dej mi trpělivost snášet, co změnit nelze, a dej mi moudrost rozeznat obojí…

Jeshua (mezi 7 a 1 př. n. l. – mezi 29 a 36 n. l., známý také jako Ježíš Nazaretský či Ježíš z Nazareta, je ústřední postavou křesťanství):

 • Podstatou ženské energie je vedení a inspirace, zatímco mužská energie je sloužící a chránící. ženská energie je inspirací za každým výtvorem; mužský aspekt se stará o projevení ve formě a činnosti. Obě energie pracují skrze každého člověka, skrze každého jedince, ať už muže či ženu. Zda jste muž nebo žena není důležité; to, na čem záleží, je rovnováha a vztah mezi oběma energiemi uvnitř vás samých. (www.jeshua.cz)
 • Ačkoli věda a náboženství jsou v mnoha aspektech přirozenými nepřáteli, spojuje je odpor k intuitivnímu, proudícímu aspektu ženské energie. Církevní dogmata jsou strnulá a tíživá, ale vědecké metody jsou omezující stejně tak, jen jiným způsobem. Zatímco hybná síla moderní vědy byla osvícená a pokroková (v touze sesadit z trůnu falešnou autoritu), uvízla v omezeném druhu racionálního myšlení, který neumožňoval ženské energii, aby se podílela. Vědecké myšlení je analytické a logické, ale neotevírá se dostatečně představivosti a mimosmyslovým (intuitivním) zdrojům pozorování. Averze, kterou má mnoho vědců k „paranormálním jevům“ a ke všemu, co nemůže být vysvětleno racionálními úvahami, je nicméně částečně následkem vzpomínky duše na bolest a ponížení datující se do doby, kdy byly duševní síly zneužity ženami a použity proti nim jako nástroj manipulace. (www.jeshua.cz)

Kobiersky, Petr:

 • Podzim: Na podzim kudy chodím, spadaným listím se brodím a to byste neuhádli: i já jsem na zem spadlý! Jsem listem z božských knih i ty jsi stránkou v nich… už pěje se v andělském kůru: co spadlo,zas poletí vzhůru!
 • Střed: Jsem na okraji, sny se mi zdají, jsem na okraji, dech se mi tají… Jsem na okraji, budu tu navždy? Jsme na okraji, to víme každý… Až slevíme ze svého pohledu, tak sejdem se zas všichni ve Středu! Jsem na okraji, to se vám zají, když všichni kolem na Střed se ptají… Tam na okraji všichni hledají ten krásný Střed, po Něm se ptají… Až jednou poznám, co mohl jsem vědět hned: že není žádný okraj – je jen STřED!!
 • Zpěv transformujícího se: Jsem cosi, co se mačká v kukle a ta kukla vypadá pukle… vzpomínám na housenku, vzpomínám na housenku… Už abych byl venku!! Časy se mění a já taky, těším se moc na vlčí máky… Vždyť už za malou chvíli, vždyť už za malou chvíli začne mi život motýlí… Bude to pro mě velká změna, život housenky je za to cena, možná že krutá, možná že krutá, ale já vidím už jen KřÍDLA ROZEPNUTÁ…

Paramhans svámí Mahéšvaránanda (indický jogín, http://www.yoga.cz/svamidzi/):

 • Dosáhni skutečné rovnováhy mezi hmotným a duchovním životem a získáš tak dvě silná křídla, s nimiž se tvá duše dokáže povznést k Bohu…

Planck, Max Karl Ernst Ludwig (23. dubna1858, Kiel4. října1947, GÚ¶ttingen, byl německý fyzik, považovaný za jednoho ze zakladatelů kvantové teorie):

 • Nová vědecká pravda nevítězí tak, že oponenty přesvědčí a ukáže jim světlo, ale spíše tak, že její oponenti postupně vymřou…

Purkyně, Jan Evangelista (18. prosince1787Libochovice (zámek28. července1869, Praha, byl českýfyziolog, anatom, biolog, básník a filozof; se stal jedním ze spoluzakladatelů cytologie):

 • Magické vidění… neděje se cestou obyčejných smyslů, nýbrž bezprostředně v subjektu samém… Magnetovaná přečte zapečetěný list, položí-li si jej na srdečný důlek, anebo pozná zdaleka přicházející příbuzné neb s ní v sympatickém raportu stojící osoby a oznámí jejich příchod, třeba by tlustá zeď v cestě stála… (Tato slova nechtěla být než pouhým věcným popisem empirické zkušenosti, nečinila si nárok být hypotézou nebo teorií, pouze konstatovala pro něho zcela evidentní fakta, asi tak, jako když tvrdíme, že voda může být ve skupenství kapalném i tuhém, tedy byly soudem, který by neměl podléhat změnám doby. Purkyně přírodu chápal jako souhrn harmonicky probíhajících procesů, které mezi sebou vzájemně přímo nebo nepřímo korelují, nepodléhal ještě vyhraněnému odbornictví a úzkému specialismu, tak nezbytným pro toto století, ale zároveň přinášející dezintegraci nejen do vědy jako celku, ale také často nastolujícím dezintegraci uvnitř jednotlivých vědních oborů. Purkyňův mnohem komplexnější pohled na člověka a přírodu mu dovoloval nedivit se tam, kde my stojíme udiveni, a udivovat se nad jevy, které nás nechávají lhostejnými… Rejdák, Zdeněk, český vědec a spolutvůrce slova psychotronik)

Schopenhauer, Athur (22. února1788, Gdaňsk21. září1860, Frankfurt nad Mohanem, byl významný německýfilosof19. století):

 • Každá pravda prochází třemi fázemi, než je uznána. Nejdříve je zesměšňována. Poté je napadána. Nakonec je považována za zcela samozřejmou…

Schroendinger, Erwin (12. srpna1887, Vídeň4. ledna1961, Vídeň, byl rakouský teoretický fyzik, jeden ze zakladatelů kvantové mechaniky):

 • Obraz světa každého člověka je a vždy zůstane výtvorem jeho mysli a není možné prokázat, že skutečně existuje…
 • Naše vědomí nikde v obrazu světa nenajdeme, protože samotné vědomí je obrazem světa…

Súfismus (mystická forma nebo také duchovní cesta či spiritualita islámu):

 • Bůh spí ve skále, sní v rostlině, hýbe se ve zvířeti a probouzí se v člověku…

Tibetská kniha velkého osvobození (návody na šest druhů osvobození: osvobození nasloucháním, nošením, nazíráním, rozpomínáním, ochutnáváním a dotýkáním. Tyto návody, spolu se sádhanou dvou mandal dvaačtyřiceti pokojných a osmapadesáti hněvivých božstev, sestavil Padmasambhava a jeho žena Ješe Cchogjal je zapsala):

 • Hmota je osvobozena od mysli, a ne mysl od hmoty…

Toynbee, Arnold Joseph (14. dubna1889, Londýn22. října1975 tamtéž, vlivný britský univerzální historik, teoretik a filosof dějin a autor monumentálního díla „A study of history“ (12 svazků, 1934-1961), srovnávací studie velkých civilizací):

 • Vrcholným úkolem civilizace je rozvíjet prohlubující se duchovní porozumění…

Zarathustra (mnohé zprávy o životě Zarathustry jsou založeny na domněnkách a legendách):

 • Mysli dobro, konej dobro, mluv pravdu…

Zenové přísloví (Zen je označení pro odnož buddhismu):

 • Před osvícením jsem sekal dříví a nosil vodu; po osvícení jsem sekal dříví a nosil vodu…

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *