Tvořivý duch

Existence Univerza není samoúčelná. Univerzum poskytuje „domov“ rovněž bytosti, které říkáme Tvořivý duch (tvořivá bytost). Její specifickou „dovedností“ je tvořivost (tvoření), míra schopnosti ovlivňovat sebe a okolí svým jedinečným láskyplným způsobem a dle vlastního uvážení skrze nehmotu potažmo energie. Termín duch pak vyjadřuje nehmotnou podstatu této bytosti, která ji spojuje s její prapodstatou. Z pohledu nehmotných činitelů Mimouniverza a Univerza totiž Tvořivý duch představuje „směs“ specificky uspořádané antiprasubstance a specificky uspořádané prvosubstance, tj. pouze nehmotu. Tvořivý duch se projevuje na dvou úrovních. První z nich bývá nazývána (označované také jako Božské jádro, Mé Božství, Bytostní jádro, Vyšší Já…). Vyznačuje se odděleností, touhou po poznání a schopností milovat (působit skrze lásku). Myšlení a emoce neboli způsoby zpracování informací pak máme za druhou úroveň projevování se Tvořivého ducha a souhrnně je nazýváme základními poznávacími algoritmy (jinak řečeno egem, nižším já, duší bytosti…). Tvořiví duchové existují a projevují se v Univerzu standardně mimo lidské tělo, z pohledu hmoty „nesmrtelně“. Tento způsob bytí někteří z nich přerušují dobrovolnými a opakovatelnými pobyty ve hmotě (reinkarnacemi) neboli životy člověka, které jsou stejně jako existence hmotného lidského těla pouze dočasné, „smrtelné“. Míra tvořivosti daného Tvořivého ducha se během života člověka projevuje v jeho životním záměru a životní stylu, kterým kladně či záporně ovlivňuje také své lidské tělo a následně svou spokojenost a zdraví (vztahem k druhým lidem, způsobem stravování, trávení volného času, odívání nebo bydlení). Ve svém přirozeném bytí a projevování se Tvořiví duchové uplatňují tři systémové principy – nástroje: lásku, Poznání, Spolupráci a jedinečnost.

Jak bylo zmíněno výše, Tvořiví duchové mají nehmotnou podstatu, a proto se vyjadřují jejím prostřednictvím – prostřednictvím Já, myšlení a emocí, ať se dočasně nacházejí v lidském těle nebo mimo ně. Přitom není důležité, zda si to právě uvědomují či nikoliv. Působení Já, myšlení a emocí souhrnně označujeme jako duchovní procesy. V tomto smyslu hovoříme o cíleném nehmotném působení, kterým rozumíme jakékoliv a kýmkoliv vědomě usměrňované působení nehmoty včetně toku nehmotných energií nepřenášených hmotou. Příkladem cíleného nehmotného působení Tvořivého ducha dočasně uzavřeného v lidském těle, během života člověka, může být:

  • telepatický přenos informací včetně jejich získávání z nehmoty tzv. channelingem (o sobě, o druhých, z minulých životů, předpovědi),
  • odstranění nemoci nehmotnými energiemi (zázračná vyléčení) nebo
  • podání ruky, hovor, čtení, psaní, ukládání informací do mozku nebo tzv. srovnání myšlenek v hlavě atd.

Cílené nehmotné působení je tedy výsledkem cílené – vědomé – činnosti Já, myšlení a emocí. Současná věda označuje duchovní procesy zpravidla jako psychické nebo duševní a mnozí se domnívají, že se jedná o výsledky činnosti mozku – hmotného orgánu (systému) řízení lidského těla, neboť Tvořivého ducha, duši lidského těla (nehmotné lidské tělo) a hmotné lidské tělo mají za totéž. Někteří zase považují za jedno Tvořivého ducha a duši lidského těla. Takové názory staví jejich zastánce před celou řadu nejasností a nevysvětlitelností. Duše lidského těla (nehmotné tělo) a hmotné tělo sice vytvářejí jeden funkční celek – lidské tělo, ovšem plní v něm rozdílné funkce a navíc mají odlišnou povahu. Duše je totiž ryze nehmotná. Svým uspořádáním a smyslem svého bytí se výrazně liší také Tvořivý duch a duše lidského těla, přestože jejich podstata je podobná, tj. nehmotná. Můžeme říci, s jistou mírou nadsázky, že duše lidského těla je umělým Tvořivým duchem. Samozřejmě, nikdy nedosahujícím shody se svou předlohou. Duše lidského těla totiž není schopna vývoje. Všechny její změny jsou výsledkem zásahu z vnějšku a znamenají vznik duše nové. Mezi Tvořivým duchem a duší lidského těla však existuje vazba, která ovlivňuje její činnost. Kvalita duchovních procesů zásadně působí na kvalitu duševních procesů. Významně zasahuje do příjmu vitálních energií a hospodaření s nimi. Čím více jsou Já, myšlení a emoce v souladu s principy Univerza, zejména láskou, tím správněji, přirozeněji pracuje duše lidského těla a následně i celé tělo…

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *