Pomoc druhým

Při pomoci druhému člověku doporučujeme respektovat určité zásady. Jejich cílem je zajistit, aby si jedinec, který pomoc nabízí a případně poskytuje, uvědomil, že jakákoliv pomoc je v konečném důsledku také zásahem do konání druhého člověka, ať je jejím předmětem cokoliv. Pomocí tedy může být služba, věcný nebo finanční dar, obecně jakákoliv informace formou rady, názoru a podobně jak při řešení duchovního problému (například mám mu to říci, nemám mu to říci), tak i tělesná činnost (například pomoc člověku odkázanému na invalidní vozík). Jedinec poskytuje pomoc druhému bez očekávání jakékoliv odměny včetně sebezviditelnění. Nedělá to kvůli prospěchu, který by mu z pomoci mohl vyplynout, neočekává, že nějaká odměna přijde, nedělá si na ni nárok. Ze systémového hlediska v Univerzu neexistuje jakákoliv forma půjčky, neboť představuje zdroj následných konfliktů mezi lidmi a nástroj k jejich ovládání – Všeho je Všude dostatek pro Všechny, záleží jenom na našem poznání, jak s tím naložíme. V této souvislosti je protislužba jak za pomoc, tak obecně, výhradně věcí druhého a není jeho povinností. Dále platí, že protislužba se přijímá do výše daru. Přijme-li tedy jedinec za svou pomoc protislužbu, která jako celek nebo svou částí není jeho nezbytnou osobní potřebou (viz výše Neubližovat druhým ani sobě), nabídne ji celou nebo její příslušnou část tomu, o kom si myslí, že ji potřebuje, nebo kdo o ni žádá. Případně ji využije ve prospěch druhých. Nemusí to samozřejmě udělat hned a může počkat na vhodnou příležitost.

Je také vhodné si ověřit, že jedinec byl druhým skutečně o pomoc požádán, že se nejednalo jen o prohlášení. Například slova: „Můj manžel je hrubián!“ nemusí ještě znamenat, že ten, kdo je vyslovil, vyzývá k pomoci s řešením tohoto problému. Pokud si jedinec není jistý, zda byl k pomoci vyzván či nikoliv, a přesto pomoc poskytne, může se jeho dobrá vůle obrátit proti němu. Shora zmíněná situace však může nastat i v případě zcela jasně předložené žádosti o pomoc. Ukázkový jev představuje, bohužel, tzv. domácí násilí. Často se stává, že do sporu manželů zasáhne v dobrém úmyslu a na výslovný požadavek jednoho z nich třetí osoba. Není výjimkou, že během okamžiku se její pomoc obrátí proti ní. V těchto případech, ale nikoliv pouze v nich, je dobré vzít v úvahu, že pomoc druhému může mít negativní dopady na toho, kdo pomoc poskytuje. Jedinec by se měl sám o sobě přesvědčit, že je připraven nést možné příjemné i nepříjemné dopady pomoci, kterými mohou být třeba vynaložení určité finanční částky, pozdější výtky atd. Pomoc druhým může ukrývat ještě jeden problém. Je totiž účinná, pokud se nestane pro druhého berličkou, bez které není schopen konkrétní situaci dále samostatně řešit nebo kterou začne považovat za samozřejmost. I zde platí, že všeho moc škodí. Na závěr opakujeme, že jakákoliv pomoc je zásahem do života druhého a je výhradním právem druhého naložit s ní dle svého uvážení včetně jejího hodnocení…

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *