Spolupráce a jedinečnost

Vývoj Tvořivých duchů se může uskutečňovat v různých podmínkách. Cesta lásky a poznání se pak více či méně klikatí a strmí. Existují mnohé činitele, které tyto univerzální procesy ovlivňují. K nejvýznamnějším z nich patří spolupráce a jedinečnost. Spolupráci chápeme jako všem přístupnou studnici informací, do které nepřetržitě proudí výsledky poznání každého z nás. A stejně si může kdokoliv, kdykoliv a cokoliv z této studánky vědění nabrat. Záleží na míře jeho systémového poznání, co dá, co vezme a jak to využije. Spolupráce posiluje účinnost celku a uznání jednotlivce.

Jedinečností pak rozumíme individuální vlastnosti představující nejdůležitější „kapitál“ bytosti. Skrze ně jedinečně vnímá sebe i své okolí a jedinečně se projevuje. Náleží k hlavním úkolům bytí umožnit ostatním, aby pohlédli na sebe, druhé a své okolí způsobem, kterého sami nejsou schopni, a aby tento vjem případně integrovali do svého myšlení a do svých emocí, do svého konání. Jedinečnost podporuje rozmanitost celku a učí jednotlivce odpovědnosti.

Míra spolupráce a jedinečnosti tedy významně ovlivňuje přirozený vývoj člověka i společnosti. Náš civilizační okruh se nachází ve fázi, kdy bude muset přehodnotit, jak tyto dva univerzální nástroje uplatňuje. Důraz na soutěž omezuje spolupráci a všudypřítomná měřítka potlačují jedinečnost. Ve velmi krátkém čase jsme sice dosáhli na obrovské množství informací o hmotě a vyrábíme neuvěřitelnou spoustu rozličných hmot, ale ani jedno ani druhé neumíme systémově zhodnotit. Ohrožujeme vše, sebe nevyjímaje. Rychlý a jednostranný pokrok se nyní prezentuje nesmírnými sociálními rozdíly, nesnášenlivostí, vysokou nemocností a silným znečištěním planety, ačkoliv společnost jako celek má dostatek zdrojů, aby takové nesystémové jevy odstranila. Dosud neviditelné rozpory se objevují ve všech oblastech života. Vztahy mezi lidmi jsou líčeny jako boj. Spokojenost a zdraví slouží k ovládání druhých. Ekonomický systém byl nadřazen poznání. Stávající model spolupráce a jedinečnosti ztrácí své opodstatnění… Nastal čas změn, ale v souladu s principy lásky a Poznání

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *