Kniha „Život člověka“

Kniha Život člověka obsahuje 67 plnobarevných ilustrací a 30 tabulek, které přispívají k lepšímu pochopení a dokreslení textové části. V knize je také slovník 80 pojmů z oblasti biologie, filozofie, fyziky, medicíny, psychologie a teologie, jejichž výklad odpovídá novým duchovním poznatkům a charakteru současného technologického světa.

O životě člověka bylo napsáno mnoho knih, mohli bychom dokonce říci, že všechny. Ať se jedná o filozofickou úvahu, cestopis, román nebo popis matematického modelu, každé zpracování v sobě nese životní poznatky a zkušenosti svých tvůrců. Mohli bychom také předpokládat, že náměty už byly vyčerpány: „Vše bylo řečeno a napsáno.“, během tisíců let se přece historie neustále opakuje. Mění se však podmínky, v nichž lidé své životy uskutečňují, a v tomto smyslu spatřujeme novum každé další knihy o „tomtéž“. Její originalitu pak dotváří nezaměnitelný pohled autorů na zvolené téma, protože tím nejcennějším na každém z nás jsou naše individuální vnímání světa a individuální projevování se, kterými přispíváme k poznání vlastnímu i druhých.

Tato kniha pojednává o věčných fenoménech, které jsou úzce propojeny a dle nás zásadně ovlivňují vše živé i neživé, o lásce a nehmotě. Právě ty nabízejí odpovědi na základní otázky lidského bytí: „Kdo jsem, kde se nacházím, kam směřuji a proč?“ A také předkládají zatím nedoceněná ale velmi účinná řešení, jak můžeme z pozice lidské bytosti tuto cestu za poznáním chápat a dojít k vytyčenému cíli…

Co je podstatou ducha a duše? Jak můžeme na fyzikální úrovni objasnit vstup Bytosti do lidského těla (narození) nebo její vystoupení z něj (umírání, astrální cestování, klinickou smrt)? Odkud čerpají myšlenka a emoce svou nesmírnou sílu posilující či oslabující ducha i lidské tělo? Má smysl měřit lásku a jak? Kde hledat fyzikální podstatu Dobra a Zla? Proč naše technicky vyspělá civilizace plodí tolik násilí, bídy, nemocí, špíny a neznalosti a co s tím může současný člověk dělat – co je smyslem života?

Odpovědi na shora uvedené otázky ale i na mnohé další obsahuje právě Život člověka. Moderním jazykem vysvětluje příčiny a důsledky našich problémů na základě poznatků, které hmotná a na zisk zaměřená věda nezná, nechce znát nebo nesmí znát. Upozorňuje přitom i na souvislosti mezi starodávnými naukami a moderními přírodními vědami. Zdůrazňuje povinnost naší civilizace přispět do společné studnice poznání o lásce, hmotě, energiích a Univerzu také z jiného pohledu než ryze hmotného. Kniha otevírá současnému člověku dveře k poznání dosud ukrývanému v časově vzdálených nebo obtížně dostupných informacích. Poskytuje mu návody, jak si je může sám zpřístupnit a jak je může využívat ku prospěchu svému i druhých – jak se stát svobodnějším a šťastnějším… Obsah e-booku:

Univerzální principy

 • Neúplný pohled na svět
 • Absolutní poznání
 • Nehmota
 • Uspořádání nehmoty
 • Nehmotná podstata informace
 • Energie jako nehmotný činitel Univerza
 • Vztahy mezi činiteli Univerza
 • Hmota
 • Uspořádání a nevyrovnanost hmoty
 • Zahušťování a zahuštění hmoty
 • Provozní cyklus hmoty – krystalizace a přeskupování
 • řazení hmoty
 • Níže a výše uspořádaná hmota
 • Hmota, živly a energie
 • Tvořivý duch
 • Láska
 • Neubližovat druhým ani sobě
 • Odpouštět druhým i sobě
 • Respektovat druhé i sebe
 • Nesrovnávat se s druhými
 • Nepřenášet odpovědnost na druhé a nebrat odpovědnost za druhé
 • Názory druhých jsou pouze pomocnými ukazateli
 • Pomoc druhým
 • Rychlé řešení problému
 • Odpovědnost za informace je osobní věcí jednotlivce
 • „Vnitřní“naplňování lásky je nezbytností
 • Poznání
 • Spolupráce a jedinečnost
 • Filozofické a náboženské výklady ducha, duše a těla versus nehmota

Člověk v Univerzu

 • Bytost zvaná člověk
 • Systémové podmínky života člověka
 • Smysl života současného člověka, počátek a konec života
 • Tři prostředí a čtyři kritéria
 • „Nadpřirozené“ schopnosti
 • Vývoj Tvořivého ducha a transformace člověka
 • Člověk, planeta Země a civilizace
 • Stručná historie člověka na planetě Zemi
 • Současná civilizace, hmota a nehmota

Lidské tělo

 • Charakteristika lidského těla
 • Nehmotné (zjednodušeně energetické) tělo
 • Nehmotné řídící centrum těla je skutečným „mozkem“ našich těl
 • Nehmotná DNA jako energetický koordinátor buňky
 • Nehmotná distribuční a komunikační centra těla – čakry
 • Co můžeme vnímat jako auru
 • Dvojí navazování energií orgány (systémy) nehmotného těla
 • Hmotné tělo
 • Hmotné informační centrum těla – thalamus, ŽEBŘÍK a mozek
 • Napojení buňky na tělo
 • Hmotné řídící centrum buňky – hmotná DNA
 • Jednosměrná hmotná komunikační síť těla – nervové buňky, nervy a mícha
 • Meridiány
 • řízení lidského těla
 • Funkce myšlení a emocí
 • Co je ego
 • Vztahy mezi základními orgány (systémy) řízení lidského těla
 • Informace a řízení lidského těla
 • Správa informací v mozku
 • Zpracování hmoty v lidském těle
 • Provozní cyklus hmoty v lidském těle
 • Uspořádání hmoty v lidském těle
 • Příjem hmoty
 • Růst a obnova hmoty
 • Odstraňování hmoty
 • Dočasné projevování se Tvořivého ducha prostřednictvím hmoty těla
 • Rozvod hmoty v lidském těle a tělesný tlak
 • Systémový přístup ke zkoumání lidského těla

Spokojenost a zdraví, nemoc a léčba

 • Co je spokojenost a zdraví
 • Co je nemoc
 • Příčina nemoci
 • Prvotní důsledek nemoci
 • Druhotný důsledek nemoci
 • Nečistota
 • Nadměrný přirozený odpad
 • Zmetek
 • Vybrané nemoci z pohledu univerzálních principů
 • Karmická nemoc
 • Duchovní nemoc
 • Tělesná nemoc
 • Infekční nemoc
 • Kožní nemoc
 • Těžká nemoc
 • Vrozená nemoc
 • Strach jako nemoc
 • Přirozená léčba – náš osobní i společenský cíl
 • Bioinženýrství a léčba
 • Poslání homeopatie v naší době
 • Aquapatikum neboli homeopatie vody

Přirozený životní styl

 • Úloha přirozeného životního stylu v životě současného člověka
 • Myšlení a emoce
 • Problém v lidském životě
 • Strach versus smrt, svoboda, spokojenost a zdraví
 • Působení myšlenek a emocí rodičů
 • Potraviny a nápoje
 • Mýtus o nepostradatelnosti masa v lidské stravě
 • Jiný pohled na antioxidanty a oxidanty
 • Několik postřehů k omega3 mastným kyselinám
 • Pojídání masa Eskymáky, pastevci, pouštními kmeny
 • Všichni jsme breathariáni
 • Prostředí
 • Vztah prostředí, myšlení a emocí
 • Rostliny – nenahraditelný hmotný zdroj přirozené energie a hmoty
 • Pohyb a odpočinek
 • Péče o Sebe a tělo dle lunárního kalendáře
 • Den a noc – přirozená období aktivity a odpočinku
 • Pět minut pohody – nástroj zachování přirozenosti po celý den
 • Systémová podstata a funkce metod rozvíjejících lásku
 • Atlantská metoda rozvíjení lásky

Pohledy lásky

 • Moudrost
 • Láska
 • Klid a harmonie
 • Rovnováha a jednota
 • Síla
 • Tvořivost
 • Spokojenost a zdraví
 • Odpovědnost
 • Myšlení
 • Krása
 • Vztahy
 • Přátelství
 • Splynutí
 • Duchovní růst
 • Změna
 • Tolerance
 • Kdo jsem
 • Hledání
 • Radost
 • Nová cesta
 • Odpoutání
 • Naděje a inspirace
 • Ochrana a pomoc druhým
 • Sebepoznání
 • Touha po novém
 • řešení
 • Emoce
 • Cíl

Obrazové přílohy

 • Obr. : 6. čakra a její okolí
 • Obr. : Činitele Univerza – 5 univerzálních látek
 • Obr. : Činitele Univerza – řídící vztah nehmoty ke hmotě
 • Obr. : Člověk – nemoc
 • Obr. : Člověk – spokojenost a zdraví
 • Obr. : Člověk – základní struktura člověka
 • Obr. : Člověk – život lidského těla a Život člověka
 • Obr. : Duše člověka
 • Obr. : Dvojí navazování vitálních energií lidským tělem
 • Obr. : Energie v lidském těle
 • Obr. : Etalon (systémové měřidlo) bytí a projevování se člověka
 • Obr. : Historie současné civilizace
 • Obr. : Hmotné orgány (systémy) řízení lidského těla
 • Obr. : Hmotné tělo – funkce hmoty HNI po jeho použití
 • Obr. : Hmotné tělo – základní funkce
 • Obr. : Homeopatické a přirozené projevy aquapatika
 • Obr. : Jeden provozní cyklus NUHm v Jsoucnu
 • Obr. : Jeden provozní cyklus VUHm v Univerzu
 • Obr. : Koloběh provozních cyklů NUHm v Jsoucnu
 • Obr. : Komunikační model Tvořivého ducha-člověka v „běžné“ pozici „uvnitř“ hmotného těla
 • Obr. : Komunikační model Tvořivého ducha-člověka v bodě vymístění
 • Obr. : Lidské tělo – základní funkce
 • Obr. : Lidské tělo – základní struktura
 • Obr. : Myšlení a emoce jako základní poznávací algoritmy člověka
 • Obr. : Myšlení a emoce v systému řízení lidského těla
 • Obr. : Nástroje přirozené léčby
 • Obr. : Nehmotné (zjednodušeně energetické) orgány lidského těla
 • Obr. : Nehmotné (zjednodušeně energetické) tělo – základní funkce
 • Obr. : Nehmotné (zjednodušeně energetické) tělo – základní struktura
 • Obr. : Popis hmoty – provozní cyklus hmoty
 • Obr. : Popis hmoty – působení nehmoty na hmotu
 • Obr. : Popis hmoty – uspořádání
 • Obr. : Popis hmoty – veličiny
 • Obr. : Proces poptávky a nabídky – priorita Poznání nebo Hmota a zisk
 • Obr. : Procesy člověka
 • Obr. : Procesy lidského těla – funkční
 • Obr. : Procesy lidského těla – nehmotné a hmotné
 • Obr. : Prvky přirozeného životního stylu
 • Obr. : Příčina nemoci a její důsledky
 • Obr. : řazení energií „do kříže“
 • Obr. : řazení energií do spirál (levotočivé energie bílého spektra)
 • Obr. : řazení energií do spirál (pravotočivé energie bílého spektra)
 • Obr. : Skupiny aquapatik (možná varianta)
 • Obr. : Tři systémová prostředí a čtyři systémová kritéria
 • Obr. : Tvořivý duch – dvě úrovně projevování se Tvořivého ducha
 • Obr. : Tvořivý duch – evoluce Tvořivého ducha a Život člověka
 • Obr. : Tvořivý duch – nehmotná struktura Tvořivého ducha
 • Obr. : Tvořivý duch – tři systémové nástroje přirozeného bytí a projevování se Tvořivého ducha
 • Obr. : Univerzum
 • Obr. : Univerzum – hmotná částice
 • Obr. : Univerzum – nehmotná částice
 • Obr. : Vliv nehmoty a hmoty Země na sluneční záření
 • Obr. : Vliv oběhu Měsíce kolem Země (úplněk)
 • Obr. : Vliv oběhu Měsíce kolem Země (nov)
 • Obr. : Vliv oběhu Země kolem Slunce (roční období)
 • Obr. : Vliv otáčení Země kolem vlastní osy (den)
 • Obr. : Vliv otáčení Země kolem vlastní osy (noc)
 • Obr. : Vznik Univerza – proces sestavení a zprovoznění Univerza
 • Obr. : Vztahy mezi Tvořivým duchem a tělem – základní schéma řízení těla
 • Obr. : Vztahy mezi Tvořivým duchem a orgány (systémy) řízení těla
 • Obr. : Zásobovací částice – struktura energií
 • Obr. : Zdroje informací na primární úrovni řízení lidského těla
 • Obr. : Zdroje informací na sekundární úrovni řízení lidského těla
 • Obr. : Získávání informací z nehmoty cestou nehmotného řídícího centra těla
 • Obr. : Získávání informací z nehmoty vystoupením Tvořivého ducha z těla
 • Obr. : Zpracování hmoty v lidském těle a provozní cyklus hmoty
 • Obr. : Zpracování hmoty v lidském těle a uspořádání hmoty

Tabulkové přílohy

 • Tab. : 12+1 rostlina pro spokojenost a zdraví člověka
 • Tab. : Buddhistická atomová teorie, současná fyzika a univerzální principy
 • Tab. : Informace o civilizacích na planetě Zemi
 • Tab. : Možné příklady pěti činitelů-prvků
 • Tab. : Možný příklad matice sesouhlasení pojmů o člověku
 • Tab. : Principy Univerza
 • Tab. : Příklady příčiny nemoci a jejích důsledků
 • Tab. : Stručný popis 6 čaker
 • Tab. : Stručný popis hmotných orgánů (systémů) řízení těla
 • Tab. : Stručný popis orgánů (systémů) nehmotného (zjednodušeně energetického) těla
 • Tab. : Základní kategorie hmoty
 • Tab. : Život člověka: Absolutní poznání
 • Tab. : Život člověka: Jsoucno
 • Tab. : Život člověka: Univerzum
 • Tab. : Život člověka: Níže uspořádaná hmota
 • Tab. : Život člověka: Výše uspořádaná hmota
 • Tab. : Život člověka: Lidské tělo
 • Tab. : Život člověka: Bytost
 • Tab. : Život člověka: Základní poznání bytosti
 • Tab. : Život člověka: Tři přirozené nástroje bytí a projevování se bytosti
 • Tab. : Život člověka: Systémové poznání bytosti o Univerzu
 • Tab. : Život člověka: Čtyři základní principy Univerza z pohledu bytosti-Člověka
 • Tab. : Život člověka: Člověk
 • Tab. : Život člověka: Smysl života člověka
 • Tab. : Život člověka: Čest činitelů ovlivňujících stav člověka
 • Tab. : Život člověka: Přirozenost
 • Tab. : Život člověka:Dva přirozené stavy člověka
 • Tab. : Život člověka: Dva přirozené nástroje zachování a obnovy spokojenosti a zdraví člověka
 • Tab. : Život člověka: Přirozený životní styl
 • Tab. : Život člověka: Přirozená léčba

Textové přílohy

 • Holotropní dýchání
 • Nepřirozené vlivy na spokojenost a zdraví člověka
 • Nepřirozené myšlení a emoce
 • Nepřirozený pohyb a odpočinek
 • Nepřirozené potraviny a nápoje
 • Nepřirozené prostředí
 • Specifika ženského organizmu – přirozená péče
 • Stručný popis vybraných nemocí z pohledu univerzálních principů
 • Bipolární afektivní porucha
 • Celiakální sprue (celiakie, glutenová enteropatie)
 • Odstraněný orgán (systém) těla
 • Lupénka a psoriatická artritida
 • Rakovina
 • Revmatoidní artritida
 • Vysoký tlak
 • Ztráta paměti při otřesu mozku
 • Systémová podstata matematiky a její poselství

Shrnutí základních pojmů

 • Absolutní poznání
 • Absolutno
 • Aquapatikum
 • Bůh
 • Bytost
 • Cílené nehmotné působení
 • Částečně tvořivý duch
 • Člověk
 • Dobro
 • Druhotný důsledek nemoci
 • Dualita
 • Duch
 • Duchovní procesy
 • Duše bytosti
 • Duše člověka (lidská duše)
 • Duše těla
 • Duševní procesy
 • Ego
 • Emoce
 • Energie
 • Hmota
 • Hmotné lidské tělo
 • Hmotný a na zisk zaměřený, orientovaný (jednotlivec, organizace, společnost)
 • Informace
 • Jsoucno
 • Karma
 • Karmický blok
 • Kreativita
 • Láska
 • Lidské tělo
 • Logika
 • Mozek
 • Myšlení
 • Náboženství
 • Nadměrný
 • Nadměrný přirozený odpad
 • Nadtvořivá bytost
 • Nečistota
 • Nehmota
 • Nehmotné lidské tělo
 • Nehmotné řídící centrum těla
 • Nemoc
 • Nepřirozený
 • Nepřirozený odpad
 • Nepřirozený životní styl
 • Nezbytná osobní potřeba
 • Níže uspořádaná hmota
 • Poznání
 • Prvotní důsledek nemoci
 • Příčina nemoci
 • Přirozená léčba
 • Přirozený
 • Přirozený životní styl
 • Psychika
 • Singularita
 • Smrt
 • Smysl života člověka
 • Specifický nehmotný program
 • Spokojenost
 • Strach
 • Svoboda
 • Systémové poznání
 • Tělesné procesy
 • Tělo
 • Tělo výše uspořádané hmoty
 • Tvořivost
 • Tvořivý duch
 • Univerzum
 • Víra
 • Vitální energie
 • Vnímání
 • Výše uspořádaná hmota
 • Zahuštění hmoty
 • Zahuštění lidského těla
 • Základní poznání
 • Záření
 • Zdraví
 • Zlo
 • Zmetek
 • život
 • Život člověka

Seznamy

 • Rejstřík
 • Seznam obrázků
 • Seznam tabulek
 • Seznam zkratek

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *